lördag 15 september 2012

Tema Palestina/Israel: Staten Israels födelse – Självständighetskriget eller Nakban 1948Jag fortsätter här den serie inlägg om Palestina/Israel som jag skriver med anledning av Ship to Gaza/Estelles snara ankomst till vattnen utanför Gaza.


Tidigare inlägg:1948 års krig brukar i Israel benämnas självständighetskriget. När britterna lämnat över mandatet över Palestina till FN (förvaltat av kommittén UNSCOP) 1947 följde ett år av bittra inbördesstrider med ömsesidiga hämndattacker, vanligen mot civila, som kulminerade i ett antal omfattande massakrer utförda av judisk milis. Den mest beryktade i Deir Yassin 9 april 1948. UNSCOP:s förslag om delning av Palestina i en judisk och en arabisk stat skulle inneburit att judarna som uppgick till knappt hälften så många som araberna tilldelats 56 % av territoriet, varav de var lagliga ägare till endast 6 % av marken. Förslaget vann emellertid omröstningen i FN:s generalförsamling 29 november 1947 vilket gav resolution 181. 


Sionisterna jublade medan araberna omöjligt kunde förstå hur någon rättvisa fanns i att minoriteten skulle erhålla 55 % av landet och varför araberna skulle behöva sona Förintelsens fasor. Efter utropandet av Israel 14 maj 1948 utbröt ett årslångt krig mellan israeliska armén samt judisk milis och på andra sidan en kombination av palestinsk milis och arméförband från arabiska grannstater. Israel erövrade under kriget 78 % av Palestina (ej Västbanken och Gaza) och fördrev 750.000 palestinier (80 % av befolkningen) till liv i flyktingläger, mestadels i Libanon, Syrien, Jordanien, Gaza och Västbanken. De har aldrig tillåtits återvända och de belägringstillstånd och undantagsregler som infördes under kriget har aldrig upphävts. 


Susan Nathan påpekar att det, liksom i alla krig, begicks fruktansvärda dåd från båda sidor. Men att försök att peka ut de värsta grymheterna leder bort uppmärksamheten från väsentligheterna. Nämligen för det första att ”den traditionella redogörelsen för 1948 års krig… är helt igenom mytisk”. Enligt sionisterna stod ett litet judiskt samhälle inför ett hav av fiender, vilket inte stämmer med fakta. ”Den judiska befolkningsgruppen var visserligen hälften så stor som den palestinska men mycket bättre organiserad, beväpnad och krigsberedd. De judiska invandrarna var mestadels trosvissa sionister med starkt engagemang för projektet att upprätta ett judiskt nationalhem i Palestina. Många palestinier var däremot fattiga, isolerade bönder som kände sig föga berörda av krigsförberedelserna” (S Nathan s 127).


Det som i Israel kallas Självständighetskriget eller Frihetskriget benämns oftast med Nakba (Katastrofen) av de palestinska araberna. Susan Nathan beskriver denna med följande ord:


”Vilka övergrepp som än begicks på båda sidor ledde kampen till att 750.000 palestinier – och inga judar – skrämdes eller fördrevs från sina hem och bortifrån den nya staten. Majoriteten av dem var inte stridande utan civila, mestadels fattiga jordbrukarfamiljer. Det har framkommit en mängd belägg, inklusive dokument kring en militär operation kallad Plan Dalet, som tyder på att det hela tiden var den judiska ledningens avsikt att rensa judarnas stat från dess arabiska invånare” (S Nathan s 128).


Inte bara flyktingarna fick sina hem och marker beslagtagna utan också många av de som förblev inom statens gränser och blev israeler. ”Israeliska byråkrater – skickliga i att missbruka språket på orwellskt maner – upprättade en kategori av medborgare som kallades ”närvarande frånvarande” (närvarande i Israel men frånvarande från sina hem). För att hamna i den kategorin behövde familjen bara ha varit borta från sitt hem en enda dag under kriget”. Följderna var, enligt Susan Nathan, ”irreversibla och permanenta” eftersom de hindrades att återvända till sina byar och tvingades bli internflyktingar. Dessa uppgår nu till cirka en kvarts miljon israelarabiska medborgare eller en fjärdedel av den arabiska befolkningen (S Nathan s 129).


Susan Nathan är noga med att betona att just de materiella och emotionella förlusterna från 1948 är den verkliga roten till konflikten i Mellanöstern även om många journalister, diplomater och politiker fortfarande ”låtsas” som om konflikten började med kriget 1967 när Israel ockuperade Västbanken och Gaza. ”Enligt det synsättet krävs för en lösning bara att ockupationen upphävs och att en palestinsk stat skapas i de nu ockuperade områdena”, motsvarande 22 procent av palestiniernas historiska hemland (S Nathan s 129).


Just flyktingarnas rätt att återvända till sina hem blev en av Lennart Bernadottes hjärtefrågor när han som kallades in som FN-medlare i konflikten. I sina medlingsförsök möttes han dock av en kompakt oresonlighet från den israeliska sidan gällande flyktingfrågan: ”Om den [israeliska sidan] istället visat sig storsint, om den förklarat, att det judiska folket, som själv lidit så mycket, väl förstod flyktingarnas känslor och inte ville behandla dem på samma sätt som det blivit behandlat, skulle dess prestige ute i världen i oanat hög grad ha stigit” (L Bernadotte s 224).


Han förvånades över israelernas oförmåga att se saken ur ett humanitärt perspektiv, inte bara rent politiskt. Möjligen en naiv hållning som förbisåg den oerhörda vikten av numerärt överläge som förutsättning för den judiska statens överlevnad.


Möjligen underskattade han också Israels förmåga att upprätthålla sin prestige inför omvärlden och inta rollen som offer även när man agerade som angripare. Robert Fisk, den erkände brittiske krigskorrespondenten, formulerar det så här:


Varför måste denna nya muslimska flyktingström betala detta pris och sedan, precis som armenierna, få höra att det var de som var angriparna, och att de som drev bort dem var offren? Under de kommande årtiondena skulle palestinierna vara ’terrorister’ medan de som tog deras mark skulle vara de oskyldiga, representanter för ett folk som återuppstod som en fågel Fenix ur askan i Auschwitz. I världens ögon – särskilt 1948, i en värld som var trött på krig och hade vant sig vid att se miljontals flyktingar som hade sköljt över Europa – vad var 750 000 palestinska flyktingars öde i jämförelse med mordet på 6 miljoner judar?” (R Fisk s 404).
Litteraturreferenser:

Bernadotte, Folke Till Jerusalem Norstedt 1950

Fisk, Robert Det stora kriget för mänskligheten – Kampen om Mellanöstern Norstedts 2007

Nathan, Susan Ett annat Israel – Min resa över den judisk-arabiska gränsen, Ordfront 2007
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar