måndag 21 maj 2012

Skolor med utbildningssyfte bättre än skolor med vinstsyfte


Kristdemokraten Tuve Skånberg ges utrymme i dagens Aftonbladet Debatt att sända ut en vädjan till Miljöpartiet att inte ta beslutet att förbjuda skolor med vinstsyfte på den kommande partikongressen. 

Jag vet att det finns olika åsikter inom Miljöpartiet, som jag själv tillhör, så detta inlägg, är väl bäst att betona, är mina helt egna åsikter i frågan. Jag hoppas och tror dock att jag delar dem med många inom partiet.

Enligt min uppfattning finns det en hel del luckor i Skånbergs resonemang. Han inleder med att argumentera att det skulle vara omodernt att förbjuda skolor med vinstsyfte. Modernt är alltså att febrigt klamra sig fast vid reformer som utvärdering efter utvärdering visar har brister? Det tycker inte jag.

Han nämner själv att det viktigaste i sammanhanget är kvaliteten och att dessa skolor med vinstsyfte ska underkasta sig granskningar som alla andra skolor. Några slutsatser av utvärderingarnas resultat ska dock inte dras av beslutande politiker, menar han tydligen.

Jag anser att friskolor som drivs av stiftelser och föräldrakooperativ eller liknande mycket väl kan fylla en funktion i skapande av den mångfald Skånberg efterlyser i sin artikel. Det kan handla om att man vill att barnet ska undervisas enligt en viss pedagogik (Waldorf, Montessori etc) eller i en mindre skola närmre hemmet etc. Sådana alternativ finns och bör också kunna finnas i framtiden.

Skånbergs motiv för att det måste finnas skolor som drivs med syfte att ge vinst åt aktieägare är att detta skulle vara enda sättet att garantera existensen av skolor som drivs på annat sätt än i kommunal regi, vilket alltså inte stämmer.

Dessutom tar just det argumentet udden av ett annat av hans argument, nämligen att det är kvaliteten som är det viktiga, inte driftsformen. Så vad bråkar han då egentligen om?

Snarare förefaller det vara just precis driftsformen som han och andra borgerligt sinnade debattörer anser allra viktigast. Det tycks vara en helig princip att valen ska vara helt fria och styras enligt ekonomiska marknadsprinciper. Skånbergs oro är tydligen också att ett miljöpartistiskt beslut att förbjuda vinstdrivande skolor ska leda till samma typ av beslut avseende andra branscher. Det får man hoppas, säger jag. Man måste starkt ifrågasätta att exempelvis en miljard av de pengar som avsätts för assistans till funktionsnedsatta ska hamna i aktieägares fickor.

Själv framhåller Skånberg apotekstjänster som exempel och framhåller att avskaffandet av apoteksmonopolet lett till fler apotek. Det stämmer förvisso... i storstäderna. Vad han väljer att inte nämna däremot är att det på mindre orter blivit ”olönsamt” att driva apotek och att de därför stänger eller hotar att stänga när glesbygdsförbudet mot detta går ut i april 2013. Han väljer också att inte nämna att det kommit tecken på en överetablering som redan lett till stängda apotek på större orter.

Det är just här som synfältet hos vinst- och marknadskramare i allmänhet blir väldigt smalt. Skolor, apotek, sjukvårds- och äldrevårdsinstitutioner är alla exempel på allmännyttiga verksamheter och ingår i den välfärd som en överväldigande majoritet av det svenska folket anser ska finnas tillgängliga för alla, med någorlunda likvärdig kvalitet och dessutom huvudsakligen skattefinansieras. Reformer som leder till motsatsen bör därför ifrågasättas och om nödvändigt omvärderas.

Slutligen har jag alltid undrat hur vinst egentligen kan uppnås i en verksamhet som skoldrift? Det är ju i stort sett (eller bara) kommunala pengar som kommer in på intäktssidan. En kommunal skola som inte gör slut på sin tilldelning ”lämnar tillbaka” överskottet till kommunen som då kan välja att satsa dem på annat. En annan skola kanske med större behov av resurstillskott? Den vinstdrivande skolan tar alltså av skattemedel och omfördelar till en snäv aktieägarkrets. Är det så självklart bra?

Skolor ska drivas för att ge barn god utbildning. Det är deras primära syfte. Inte att vara inkomstkällor för riskkapitalister.

Själv hoppas jag alltså att kongressen tar ett väl genomtänkt beslut som beaktar de argument jag tagit upp i mitt inlägg här och som är i enlighet med partiprogrammets skrivningar i frågan. Nämligen bland annat följande:

”Vi tror att organisationsform och ägande påverkar skolans innehåll och kvalitet i allra högsta grad” samt även att ”Vi vill motverka att fristående skolor ska kunna drivas i vinstsyfte”.

Skånberg ställer oroligt frågan vad som ”hindrar MP från att förbjuda vinster i fler branscher?” Svaret är väl helt enkelt; i stort sett ingenting!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar