fredag 4 maj 2012

Järvalyftet del 3 – de boendes åsikter och projektets brister


Jag fortsätter härmed min lilla serie inlägg om Järvalyftet med att titta närmare på vad de boende tyckt och tycker om projektet och vad en utvärdering som gjordes 2010 kom fram till.

De boendes åsikter

När jag skrev en C-uppsats i ämnet Samhällsgeografi om Järvalyftet fick jag, genom projektledaren Magnus Anderssons försorg, ta del av de boendes reaktion på Vision Järva 2030. 

Av de svarande var övervägande delen mindre positiva till trafikseparering och ny bebyggelse, särskilt de stora hus som, enligt remissversionen, liknas vid ”Egyptens pyramider” av en Järvabo. Bland svaren finns ett par som istället gör liknelser som ”Finlandsfärjor” eller ”grundstötta kryssningsfartyg” och kallar dem ”kolosser”. Friluftsområdet kring stadsdelarna är också genomgående något som värderas högt och oro fanns för att detta skulle bebyggas eller störas av nya handelsträdgårdar eller evenemangsplatser. Fler ville ha mindre biltrafik och ville inte bryta trafiksepareringen, som av en del framhölls som en positiv detalj. 

Flera röster framhöll just att visionen, som den presenterats, var mer av en ”arkitektvision” och att man borde utgått mer från de boende och behandla ”de mänskliga utvecklingsproblemen”. Flera refererade till tidigare erfarenheter och att dessa borde beaktas. Men bara en enda oroades av kostnaderna för upprustningen och framtida hyreshöjningar. När det gäller den sistnämnda oron visar exempelvis en undersökning av Formators upprustning av ett antal miljonprogramsområden under 80-talet att just kostnaderna blivit ett bekymmer för de boende i efterhand. En sammanfattande kommentar från den undersökningen säger till exempel:

”Fallstudierna visar att en otrygghet, som tidigare handlade om inbrott och störande grannar tycks ha övergått i en otrygghet som handlar om möjligheterna att bo kvar. Missnöjet med de nuvarande hyresnivåerna är utbrett och mycket starkt bland de boende”. 

 Det visar sig också av artiklarna i SvD att en uppfattning är att Järvalyftets fokus varit för stark på hus och byggnader när områdets problem är på ett mycket djupare plan. En av de boende som uttalar sig i SvD påtalar en eskalerande segregation. Det har alltså inte blivit så att folk i övre inkomstskikt flyttar till Järva, snarare tvärtom. 

Det har strömmat in betydligt fler synpunkter på projektet än de jag själv fick ta del av 2009. Mängder av dessa synpunkter har tydligen gått förlorade för alltid eftersom de slängts i papperskorgen. Den dialog med de boende som initialt beskrevs (och fortfarande beskrivs) som så viktig var uppenbarligen inte så allvarligt menad.


 
Utvärderingen i april 2010

 
Under februari-april 2010 gav Järvalyftets projektledning, åt det externa konsultföretaget Governo AB, uppdraget att utföra en utvärdering för att ”fånga upp gjorda erfarenheter och bedöma måluppfyllelse hittills, samt identifiera förbättringsförslag inför det fortsatta arbetet” med målsättningen att staden därefter skall ha en ”god bild av Järvalyftets måluppfyllelse och att utvecklingsmöjligheter skall ha identifierats”.

Utvärderingens viktigaste material var intervjuer med inblandade i projektet, tjänstemän och politiker och intressenter av olika slag. Ett ganska smalt material där många av de ansvariga politikerna och tjänstemännen ingick.

Det av intresse som framkom av denna utvärdering handlade bland annat om modellen med två styrgrupper, en politisk och en operativ på tjänstemannanivå. Många betraktade det som otydligt hur strikt styrning de två styrgrupperna egentligen utövar. Vissa menade att styrgrupperna i praktiken inte påverkar styrningen i Järvalyftet i särskilt hög grad alls. Kort sagt framgick av intervjusvaren att det rådde stor otydlighet vad gäller de två styrgruppernas roller och funktion.

Många ansåg också att fokus på de mjuka frågorna behövde öka och att arbetet dittills i allt för hög grad har handlat om den fysiska miljön. Ändå fanns ett stort missnöje kopplat till centrumutvecklingen i Järva och att näringslivsutveckling inte prioriteras tillräckligt. Flera intervjupersoner uttryckte ett stort behov av upprustning och uppfräschning av eftersatta fastigheter och butikslokaler i centrum.

En utbredd åsikt var också att Järvalyftets mål, resultatuppföljningar och utvärderingar hade brister och var otydliga. Ett tydligt arbetssätt och struktur för att kunna bedöma effekten av olika insatser saknades. Rutiner kring resultat- och måluppfyllelse avseende enskilda projekt som finansierats via Järvalyftet saknades också.

Rent allmänt framhölls en avsaknad av återkoppling kring resultaten. Att det saknades kanaler som effektivt kunde nå olika målgrupper som projektledare, företagare och invånare. Flera menade att detta ledde till att man tappar energi och att det ”bara pratas men inget händer”. 


Dålig styrning och uppföljning och bristande intresse för Järvabornas åsikter

Den bristfälliga politiska styrningen, undermåliga uppföljningen och låga intresset för vad de som nu bor i Järva tycker har förmodligen sin förklaring i en kombination på en övertro på de boendes individuella förmåga att realisera politikernas drömmar och det faktum att det kanske inte ens var de boende projektet var till för, utan framtida boende. Den glada entreprenörsanda och framtidstro som man säkert hoppats skulle infinna sig bara genom projektets själva existens och uttalade ambitioner har haft svårt att materialisera sig. Det har också varit svårt att attrahera nya glada entreprenörer och välutbildade framåtskridande människor till området. Möjligen är just det valfrihetens baksida, vilket jag återkommer till i mitt sista inlägg om Järvalyftet.

I mitt kommande inlägg om Järva, som blir det sista för nu, tänker jag mer fritt om projektet och varför det blivit ett misslyckande.











Inga kommentarer:

Skicka en kommentar