onsdag 2 maj 2012

Järvalyftet del 1 – en politiskt ledd gentrifieringsprocess (?)


SvD har i en artikelserie under någon vecka skrivit om Järvalyftet. Det beskrivs som ett fiasko. Skolor lägger ned, arbetslösheten har ökat och den lokala servicen har undergrävts som följd av försäljningen av Tensta/Rinkeby centrum till skandalomsusade företaget Boultbee. Tusentals förslag som inkommit till de projektansvariga har slängts i papperskorgen. 

Målbilden för Järvalyftet, lades fast politiskt av den borgerliga majoriteten i Stockholm i oktober 2007. Förslaget till Vision Järva 2030 togs fram som ett underlag för dialog mellan myndigheter och organisationer, föreningar, företag och boende i Järvaområdet. Som SvD noterat i en serie artiklar har projektet inte blivit någon succé och det är inte så att Järva har blivit ”en plats att flytta till – och stanna kvar” som en av målbilderna formulerades.

Det är intressant att notera eftersom jag hösten 2009 skrev en C-uppsats i ämnet Samhällsgeografi om just Järvalyftet och dessutom senare en utvärdering av en utvärdering av Järvalyftet som gjordes 2010.


En gentrifieringsprocess

Min tes då jag skrev uppsatsen var att Järvalyftet var ett försök till en politiskt ledd gentrifieringsprocess av Järva. Mycket tyder nu alltså på att den är på väg att misslyckas. Eller också hade jag helt fel. Det är helt enkelt ett av alla politiska projekt som ska visa att man gör något som är på väg att rinna ut i sanden. Men jag vidhåller nog att gentrifiering ingick som strategi i tankarna kring projektet, även om det inte formulerades i sådana termer.

Gentrifiering är ett begrepp som myntades i Storbritannien och beskriver en process som handlar, enkelt beskrivet, om att en penningsvag befolkning byts ut mot en penningstarkare i ett bostadsområde eller en stadsdel. Typiskt har sådana omvandlingar skett i storstäders centrala delar och i Stockholm har utvecklingen på Södermalm varit det mest tydliga exemplet på en sådan process.

Men en teori hos vissa gentrifieringsforskare är att gentrifieringsprocesser, från mitten av 1990-tal och in på 2000-talet, börjat uppträda i mer avlägset belägna kvarter. Loretta Lees, Tom Slater och Elvin Wyly, amerikanska forskare, har också noterat att idéer om inkomstblandning och kulturell blandning har slagit rot hos planerare. Alltså tanken att medelklassens värderingar ska ”trickle down” till de lägre klasserna. Det har bland annat noterats i New Orleans, under uppbyggnaden efter Katrina, att det gjorts försök att locka medelklass att flytta in i områden som tidigare betraktats som oattraktiva för denna grupp. Det kan alltså vara så att inkomstblandning och kulturell blandning är en subtil gentrifieringsstrategi. 

Själva ordet gentrifiering antyder att det är någon som utför något, gentrifierar. Det är dock en mycket komplex process som har en egen kronologi och aktörssammansättning vid varje speciellt tillfälle. Det kan också röra sig om en utdragen process eller en kortare, intensiv sådan. Då ofta med kontroverser och sammandrabbningar mellan boende och de drivande i processen, vilket då mest handlar om fastighetsägare. Detta är en vanlig utveckling i de tidigare gentrifieringsprocesser som iakttagits i den anglo-amerikanska världen. I fallet med Järva är det i nuläget politiker som är drivande och presentationen av Vision Järva 2030 är en mycket viktig del. Det gällde att ”sälja in” ett projekt som för de nuvarande boende mycket väl kan sluta med att de inte får råd att bo kvar. Projektet Järvalyftet vänder sig till de boende, men i Vision Järva 2030 nämns på många ställen framtidens boende och att målet är att få folk att flytta till området – och stanna kvar.


Vision Järva 2030

Järva-området består av Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby, Kista och Hjulsta och projektet för Järva beskrivs som ett långsiktigt kontinuerligt utvecklingsarbete och leds av en politisk styrgrupp i Stadshuset. Dessutom finns en tjänstemannastyrgrupp och en projektgrupp med Stadsledningskontorets Magnus Andersson som nuvarande projektledare och ett antal representanter från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret ingående i gruppen. Dessutom har ett antal arkitekter knutits till projektgruppen.  

Vad är det då för framtidsplaner stadens planerare och politiker har för detta område? De har formulerats i dokumentet Vision Järva2030. I detta dokument beskrivs Stockholm som en växande stad och referenser görs till stadens samlade Vision 2030 där framtidsbilden är ”ett Stockholm i världsklass”. Bland målen för Järvalyftet nämns; bra boende och mer varierad stadsmiljö, trygghet i vardagen, stärkt utbildning och bra språkundervisning samt fler jobb och ökat företagande.

Fler upplåtelseformer (läs fler bostadsrätter), upprustning av fastigheter, ny begyggelse och en förändrad stadsbild ingår i tankegångarna. Framför allt detta med att göra Järva mer likt innerstaden poängteras. I Vision Järva 2030 kan man läsa:

Med den potential Järvastadsdelarna har finns det möjlighet till en bred stadsutveckling inom många olika områden. Järva kan på ett för ytterstaden sällsynt sätt erbjuda ett komplett stadsliv och samtidigt fungera som en del i en
sammanhängande storstad, med den mångsidighet och upplevelserikedom som stadens samlade vision strävar efter”.

Visionens betoning av entreprenörskap och företagande låter ana vilken typ av invånare som önskas i Järva och det billigaste och enklaste sättet för stadens aktörer och ekonomiska intressenter är naturligtvis att dessa flyttar till området och inte att de kommer ur de redan boende, som resultat av någon långsiktig och kostsam utbildningskampanj eller liknande.  

Kreativa människor sägs dras till kreativa platser och dessa måste då uppfylla kreativa människors preferenser, menar bland annat Susanne Urban, sociolog vid Linköpings Universitet, och påpekar att olikhet, mångfald, olika kulturer, öppna sociala nätverk ofta lyfts fram som viktiga aspekter av en kreativ miljö (i Stockholms etniska delning i Forsell, Håkan (red.), Den kalla och varma staden: migration och stadsförändringar i Stockholm efter 1970). Det bör vara denna målgrupp som är tänkt att vara ”gentrifierare” i Järva. 

En närförort till Stockholm med stadskänsla, goda kommunikationer och Kista som närliggande arbetsplats kan mycket väl bli ett prisvärt alternativ till den dyra innerstaden. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter eller äganderätter, som framhålls ofta i visionen, är en nyckel till attraktionskraften för dessa högre medelklassgrupper som man gärna ser som boende. Satsningen på trygghet och säkerhet är en annan viktig faktor i detta sammanhang. ”Gentrifieringen leder i sin förlängning till kategoriboende och lugna och trygga miljöer. Trygghet och säkerhet har blivit några av de viktigaste frågorna idag”, menar exempelvis docenten i etnologi Ulf Stahre (Den globala staden: Stockholms nutida stadsomvandling och sociala rörelser). Nu lär väl förvisso Järva inte bli någon ”gated community”, men utan en trygg och lugn boendemiljö kommer inte de grupper som eftersöks att attraheras av en boendeinvestering, hur mycket gaturutnät man än ritar upp på stadskartan. 

I Vision Järva 2030 finns också stadsplaneringsideal som ligger i tiden, där stadens gatunät och livfulla kreativitet är modeller för den planerade omvandlingen av området. Blandstaden med sitt gatunät och mixade funktioner och öppna mötesplatser har sedan 80-talet varit ett ideal som fjärmar sig från den modernistiska, funktionellt uppdelade staden med trafikseparering och grannskapsplanering som bärande idéer för den fysiska utformningen. Bland andra urbansociologen Elisabeth Lilja framhåller att ”förortsbyggandet har avstannat” och att ”försök med att göra förorten mer stadsmässig har inletts” (i Den meningsfulla förorten i Forsell, Håkan (red.), Den kalla och varma staden: migration och stadsförändringar i Stockholm efter 1970).

Just Järva kan troligen vara lämpligt för en sådan omvandling då det just var tänkt att forma en mer stadsliknande förort just där. ”Nygammal stad” var benämningen på det förslag som vann arkitekttävlingen om utbyggnaden av Norra Järva 1967. Trafiksepareringen, som var en vanlig idé under miljonprogrammets byggår, skulle bespara de boende buller och avgaser och skapa en säker miljö för lekande barn. I Vision Järva 2030 är det en av huvudpunkterna för förändring av stadsbilden att bryta denna trafikseparering och utforma ett mer stadslikt gatunät. Inte minst viktigt verkar det vara för den kommersiella delen av området. Det råder dock, om man noterar de boendes svar på visionen, delade meningar om det attraktiva i planerna. Men det är kanske inte för de nuvarande boendes skull som planerna är gjorda?  
  

Ett nyliberalt tankegods präglar den politiska planen för Järva

Den nyliberala politiska diskurs som har etablerat sig de senare decennierna kan lätt spåras i Vision Järva 2030. Framför allt är det begreppet entreprenörskap (eller företagande alternativt egenföretagande) som går igen i hela materialet. Men också ägandet, eller i texten boendeformer, som är en central punkt för omvandlingen av området. Projektet Vision Järva 2030 har ju flera dimensioner. Dels handlar det om en nybyggnation och förändring av den fysiska miljön, men också satsning på just företagande och utbildning. Slutligen också en stark betoning på trygghet, vilket jag menar är vitalt för att möjliggöra en gentrifieringsprocess. 

Detta tänker jag fortsätta skriva om i nästa inlägg, del 2 om Järvalyftet, troligen imorgon.SvD:s artiklar om Järvalyftet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar