torsdag 3 maj 2012

Järvalyftet del 2 – ett nyliberalt färgat projekt


Jag fortsätter här att skriva om Järvalyftet. Projektet för omvandling av Järva-området till en attraktiv stadsdel som många skulle välja att flytta till- och stanna kvar. SvD har i en längre artikelserie skrivit om projektet som ett fiasko. Här fortsätter jag min redogörelse för vad jag kommit fram till under mina studier av projektet som jag ägnade under 2009-2010.Vision Järva 2030 – ett nyliberalt dokument
 
Redan i inledningen remissversionen av Vision Järva 2030 låter författarna läsarna ana att det är något stort på gång. Stockholms befolkningsmängd förväntas öka till en miljon 2030 och Stockholm ska då vara en stad ”i världsklass”. Den ska också vara ”innovativ och växande”. Churchill citeras för att ytterligare ge läsaren intrycket av historisk betydelse. Det är förvisso verkligen ett stort projekt detta handlar om. 

Hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen idag. Detta är ett bekymmer, framgår det i texten. Man önskar ”sträva efter fler bostads- och äganderätter”, uttrycks det. Detta för att ”nå ökad variation och därmed ökad valfrihet för både dagens och morgondagens Järvabor”. Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter har varit en strategi för gentrifiering av centrala Stockholm, och det är något som gärna ses även i Järva. ”Inom bostadsbeståndet breddas ägandet…”, heter det till exempel. Breddat ägande är när allmännyttan, ägd av alla, blir enskilt ägda lägenheter. Det är knappast troligt att denna artikulation av termen breddat ägande delas av alla i Stadshuset. När beslut om Järvalyftet togs i kommunstyrelsen, framgår det av beslutsprotokollet, reserverade sig bland annat SAP, och Carin Jämtin invände mot den moderatledda borgerliga politiken att utförsälja kommunens fastigheter och kallade det en ”gigantisk förmögenhetsöverföring”. 

Det framhålls också att det bland Järvas befolkning finns många med utländsk bakgrund och att dessa ”ofta kommit från länder där egenföretagande och entreprenörskap står för en större del av utkomsten än i Sverige”. Detta vill man ”bygga vidare på”, sägs det också. En problematisering av arbetslösheten, som är högre i Järvaområdet än i Stockholm som helhet, skulle exempelvis kunna nämna strukturell diskriminering som grund för denna. Detta efterlystes exempelvis av Yvonne Ruwaida (mp) i reservationen till beslutet om Järvalyftet.

Tryggheten är som sagt en annan central punkt i programmet. Här visas ett citat, från en boende i Husby, som säger: ”Vi känner oss trygga här i Husby, för vi känner varandra.” Men ändå betonas trygghetsaspekten som något som måste stärkas. ”Det gör stadsdelarna attraktiva för dagens boende, men också för framtidens invånare. För dem som funderar på att flytta till ett område är tryggheten en mycket viktig faktor”, betonas det. Ska bostadsrätter byggas och säljas till högre inkomstgrupper måste denna faktor beaktas, kan detta mycket väl tolkas som.

Det stadsbyggnadsideal som brukar gå under namnet blandstad är närmast det ideal som Vision Järva 2030 uttrycker för den fysiska miljön och planeringen i Järvaområdet. Inte minst trafiksepareringen är ett ständigt återkommande tema som framhålls som något icke önskvärt. Blandstaden brukar beskrivas som positivt laddat och med innerstaden som modell. Tät bebyggelse och närhet mellan människor och verksamheter och folkliv är några kännetecken för blandstaden. Att den är befolkad dygnet runt anses ge trygghet och säkerhet och gaturummets offentlighet är central. I Vision Järva 2030 sägs bland annat att: ”… Järva kan erbjuda det som alltid präglat en stad – ett utbud och en blandning som ger grogrund för utveckling.” Det framhålls också att man vill länka samman stadsdelar, bryta trafikseparering och ”skapa en mer sammanhängande och innehållsrik stad med mer befolkade miljöer.” Man vill att bilar och människor ska mötas för att utveckla ett mer allsidigt gatuliv.


Ägande – entreprenörskap - säkerhet

De ledord som kan skönjas i planerna för Järva är ägandeentreprenörskap – säkerhet. Det sistnämnda då som en viktig del av skyddet av liv och privat egendom vilket, i ett nyliberalt samhälle, är ungefär vad staten ska ägna sig åt. En studie av Moderaternas programförklaringar under senare år ger spår att följa avseende utformningen av Vision Järva 2030 och projektet Järvalyftet.

En öppen bostadsmarknad ses av Moderaterna som en förutsättning för frihet och trygghet och den svenska bostadsmarknaden sägs länge ha ”präglats av en rad av planhus­hållningens och regleringsekonomins klassiska misslyckanden beträffande rörlighet, rättvisa och valfrihet.” Miljonprogrammets bestånd sägs ha ”givit upphov till en anonymitet och identitetslöshet, som skapar ensamhet och stora behov av offentliga insatser för att hantera problem som normalt borde skötas av det civila samhället.” Arkitekturen är alltså orsak till segregering och utslagning i dessa områden. Denna uppfattning går igen i Vision Järva 2030 som ju har som mål att genom förändring av den fysiska miljön bygga bort sociala problem. 

”Det är politiken som är hindret för de bidragsberoende och lågavlönade och för stagnerade regioner, menar man. I segregerade bostadsområden, exempelvis, förvandlas ”initiativrika människor” till ”passiviserade klienter”. Den enskilde räknas inte ”när de stora offentliga systemen, det gemensamma som det ibland kallas, tar överhanden”, heter det vidare. ”Ideologiska irrläror” har spelat alltför stor roll i samhällsarbetet och hindrat mycket gott från att göras, fortsätter argumentet. Det kollektiva behövs inte på samma sätt som ”många trodde och ansåg förr”, hävdas det också. 

”Den allomfattande välfärdsstaten” har gått fel när den satt upp hinder för människors utveckling, hävdas det, och en positiv bild av möjligheter för alla människor målas upp. Alla människor är fria och ”alla människor kan”. Friheten måste försvaras och människans möjligheter skyddas från ”misstrons och missunnsamhetens ideologier”. Regleringar och skatter beskrivs som dödande av livsprojekt.

Ett frisläppande av individens entreprenörskap och initiativkraft ska alltså ha förmågan att bryta ned strukturella hinder för utveckling. Ett genomgående tema också i Vision Järva 2030.


Vad de boende tyckte och vad som blev av Järvalyftet tänker jag skriva om i del 3 av Järvalyftet, troligen imorgon. Tidigare inlägg om Järvalyftet:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar