söndag 21 september 2014

Ukrainas historia och nationalism: nr 2. Nationalismens födelse

I mitt förra inlägg om Ukrainas historia och den ukrainska nationalismens rötter stannade jag vid mellankrigstiden och strax efter att de två turbulenta åren 1918-20 ändat i en krossad självständighetsdröm. Men egentligen kanske det var just här som den ukrainska nationalismen fick den mytiska kraft som gjorde att den lever så starkt idag.


Ukrainare, sovjeter, polacker eller...

Ukrainarna var i detta kaos ingen enad kraft. Nationalister hade som mål ett självständigt Ukraina medan de talrika bönderna prioriterade sociala mål och äganderätt till jordbruksmark och ukrainska bolsjeviker i sin tur politiska mål som placerade Ukraina endast som en del i det nya Sovjetunionen och med det slutliga målet att avskaffa alla gränser, internationalen. De vita antibolsjevikerna slutligen ville återuppliva det ryska imperiet och tsarväldet. Det var inte många bland alla dessa olika krafter som var nöjda med den ordning som följde, med ett uppstyckande av väst och en ukrainsk sovjetrepublik. Under 20-talet genomgick dock en sovjetrepubliken Ukraina en ukrainisering som innebar en stärkt ställning för ukrainska språket och satsning på ukrainsk kultur och vetenskap. Det sågs som en garanti för att säkerställa den socialistiska ordningen. Stalins inträde i handlingen innebar däremot en forcerad industrialisering, tvångskollektivisering av jordbruket samt politisk förföljelse och manipulering med fruktansvärd hungersnöd som följd under 30-talet.

Samtidigt fördes av Polen en poloniseringspolitik i de delar av Galizien som ett kort tag utgjorde Väst-Ukraina men nu tilldelats Polen. Ukrainska frihetsorganisationer uppstod och uppgick 1929 i den nationalistiska ukrainska organisationen OUN. Den ukrainska nationalistiska rörelse fick med dessa en konservativ inriktning och utvecklade, i linje med tidens politiska vindar, högerextrema värderingar inbegripet en antisemitism som skulle blottläggas på allvar i och med andra världskriget (2vk). Stepan Bandera, som jag skrivit om i mina inlägg från resan i Ukraina, blev ledare för organisationen i regionen Galizien och en underjordisk gerillamilis bildades.

Under 30-talet orienterade sig OUN alltmer åt det nationalsocialistiska Tyskland till och i och med den tyska offensiven mot Sovjet 1941 gavs tillfälle för OUN att förverkliga sina nationsdrömmar. Två enheter i den tyska armén, kallade Näktergal och Roland, fanns bland de invasionsstyrkor som besatte Ukraina. Stepan Banderas fraktion av OUN skred genast till verket och proklamerade i Lemberg (Lviv) en suverän ukrainsk stat. Detta ingick dock inte alls i tyskarnas planer och Bandera med flera internerades i koncentrationslägret Sachsenhausen. Ukrainare gavs visst företräde på de ockuperade områdena men någon fri ukrainsk stat ingick som sagt inte i de tyska ritningarna. Ukraina betraktades som en kornbod och en koloni och ukrainarna som en underlägsen ras som skulle tjäna den tyska överheten. För de talrika ukrainska judarna innebar tyskarnas ockupation förstås slutet på en månghundraårig och på många vis betydelsefull närvaro i området.

OUN och andra ukrainska organisationer kom under kriget att inta en hållning som var fientlig mot alla som inte sågs som etniskt ukrainska. Således uttrycktes fientlighet mot i första hand Sovjet men också Tyskland och Polen och mot just judar. I ett flygblad från OUN:s Bandera-fraktion 1942 klargjordes att (min egen översättning fr tyska):

”Vi kommer inte att arbeta för Moskva, judarna, tyska eller andra främlingar, utan enbart för oss själva”.Grunden till dagens geografiska Ukraina och till dagens konflikt

Sovjets och de allierades totala seger i 2vk kom dock att innebära en utrensning av de nationalistiska organisationerna i Ukraina och införlivandet av Ukraina som en republik i Sovjetunionen. Ironiskt nog dock nu som en större och sammanhållen enhet (dagens Ukraina) som innefattade de Västukrainska delar som tidigare stått under polskt, tjeckiskt och rumänskt styre. På ett sätt blev här alltså grunden till det nutida självständiga Ukraina murad. Förvisso då inte med den intentionen.

Ukraina behandlades dock med viss försiktighet av Sovjets centralmakt. Den språkliga ukrainiseringen som påbörjats under mellankrigstiden fördjupades och Moskva försökte på många sätt vinna ukrainarnas förtroende och lojalitet. Den materiella uppbyggnaden efter kriget blev ett sätt där den tunga industrin, dominerad av kol- och stål, återställdes till förkrigsnivå. Stalins misstänksamhet mot Ukraina förstärktes dock under kriget, då ukrainarna kollaborerat med tyskarna, så någon politisk rörelsefrihet för Ukraina var aldrig aktuell. Den ukrainska nationalismen skulle med alla medel bekämpas och tusentals intellektuella ukrainare deporterades till Gulags arbetsläger.

Avstaliniseringen efter Stalins död kom givetvis även Ukraina till del och en viss lättnad av det politiska förtrycket infann sig här som för hela Sovjet. Det var under denna period också som Sovjetledaren Chrusjtjov – själv med ukrainska rötter - glatt skänkte bort Krim till den ukrainska sovjetrepubliken. På 1970-talet under Brezjnev genomdrevs dock en ”rening” av Ukraina, vilket innebar nya deportationer eller åtminstone avskedanden av misshagliga ukrainska intellektuella och en russifiering av Ukraina som innebar en svagare ställning för ukrainska språket framför allt. Alla folk i Sovjetunionen skulle bli ”sovjetfolk” vilket innebar att ukrainsk identitet ansågs oönskad och nationalismen irrelevant och subversiv. En ökad inflyttning av etniska ryssar försvagade också den ukrainska identiteten och språkliga dominansen.

Under denna period fanns dock oppositionella som försökte kritisera centralregeringens russifiering av Ukraina och korrigera dess försök till historieförfalskning. Det kunde förvisso sluta med straffläger och ledde inte till någon mildring av russifieringen men kastade ändå visst internationellt ljus över läget och höll en låga av hopp vid liv hos ukrainska nationalister. Sovjets sammanbrott vid 90-talets början blev till ett uppenbart tillfälle att upprätta en ukrainsk självständig nation. Det skedde dock inte utan problem. Något jag kommer till i nästa inlägg, En ny nations födslovåndor.

Huvudsakliga tryckta källor:
Andreas Kappeler ”Kleine Geschichte der Ukraine”, 1994
John A. Armstrong ”Ukrainian nationalism”, 3rd edition 1990 (inte minst intressant för att denna bok just skrevs innan den ukrainska oavhängighetsförklaringen 1991)
Wolodomyr Kosyk ”The Third Reich and Ukraine”, 1993

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar