söndag 21 september 2014

Ukrainas historia och nationalism: nr 1. Den ukrainska nationalismens rötter

Som läsaren av denna blogg säkert uppmärksammat gjorde jag nyligen en resa i västra Ukraina där jag hälsade på min sambo som är observatör för OSSE. Under vistelsen i Chernivtsi ägnade jag mig åt en del studier av ukrainsk nationalism och historia på det Österrikiska biblioteket som är knutet till stadens universitet men finansierat av österrikiskt kapital. I ett antal inlägg ska jag försöka ge en kort introduktion till ukrainsk historia och nationalism med hjälp av ett par tunga verk i ämnet (se källor) kompletterat av mina egna observationer under vistelsen i Ukraina och observationer på plats som OSSE gjort och dokumenterat. Främst går jag bakåt i tiden för att se vad som hänt i det förflutna. Litteraturen jag studerat ligger också cirka 20 år tillbaka i tiden. På ett sätt en fördel då det ger ett perspektiv som inte färgats av dagens konflikt och som ger en bild av vad som då var samtida debatter och problem. Jag drar från detta paralleller till dagens situation utan att fördjupa mig i dessa i de här inläggen.


Inte på något sätt tror jag att detta skulle vara någon fullständig redogörelse. Något sådant är inte möjligt i bloggform. Inte heller kan jag vara säker på att vara fullständigt korrekt. Därtill är mina kunskaper alltför grunda och det finns alltid andra perspektiv och berättelser som nyanserar den till synes fastställda ”sanningen”. Men kanske kan jag bidra till en viss fördjupning av förståelsen för vad som händer i dagens Ukraina. Konflikten är betydligt mer komplicerad (det är den väl alltid?) än vad som ofta antyds i mediala rapporter. Kanske kan mina inlägg tjäna som introduktion eller en breddning av kunskap och förståelse för skeendet i dagens Ukraina. I detta nu skrivs ett viktigt kapitel i dess historia. Mitt uppe i ett sådant skeende kan det vara svårt att reda ut vad som egentligen händer. Vad är fakta och vad är propaganda? Då kan det vara bra att ha i minne vad George Orwell skrev i sin roman 1984; ”Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden; den som behärskar nutiden behärskar det förflutna”.Den ukrainska nationalismens rötter

Det förflutna är aldrig dött, det är inte ens förflutet, skrev nobelpristagaren William Faulkner en gång. Tänker att detta citat säger mycket om situationen i dagens Ukraina. Det vi ser är yttringar av vad som döljer sig i historiska lager på lager i det som nu är Ukraina men som förut har varit delar av så många olika nationer och härskare.
Enligt forskaren Andreas Kappeler blev den ukrainska utbrytningen ur ryska federationen, i och med oavhängighetsförklaringen 1991, dödsstöten för Sovjetunionen. Plötsligt fanns en ny stor nation i Europa. Befolkningsmässigt den sjätte största. Europas förhållande till Ukraina blev på många sätt lite lätt yrvaket. Ukrainas historia och kulturella identitet är fortfarande på många sätt obelyst av västeuropéer. Inte minst Polen och Ryssland har historiskt betraktat de nu ukrainska landområdena som polskt eller ryskt territorium och kanske fortfarande så, åtminstone om man ser till Rysslands agerande just nu.


Ukraina som nation

Ukraina åberopade i sin oavhängighetsförklaring en tusenårig tradition som stat från Kiev-riket och vidare genom furstendömet Galizien-Volhynien, storfurstendömet Litauen, Dnjepr-kosackernas hetmanat och den korta tiden som självständig folkrepublik efter första världskriget (1vk) 1918-20. Som kanske framgår är denna historia som statsbildning lite mytisk eftersom Ukraina till allra största del varit del av andra statsbildningar under denna tusenåriga period. Ska den ukrainska nationella historien betraktas som rumslig, etnisk eller en om statsbildning, frågar sig Kappeler?

Kappeler menar att den ukrainska historien rent generellt måste betraktas inom ramarna för de nationer som de tillhört och att historien om ukrainarna inte kan betraktas utan hänsyn till andra grupper som bebott det geografiska område som nu är Ukraina, inte minst judar, polacker och ryssar men också tyskar, greker, armenier, bulgarer och rumäner. Problematiken visar sig bland annat i de många varianter av ortsnamn som florerar i urkunder från olika tidsperioder, som namnet på staden Lviv som omväxlande förut har hetat Lvov, Lwow och Lemberg eller Chernivtsi som hetat Cernauti, Czernowitz och Czerniowce. 


Gränslandet

Ukraina betyder gränsland. Ett gränsland mellan civilisationen och nomadernas stäpp men också mellan slavisk-kristen och turk-tatarernas islamiska värld. Enligt Kappeler är gränsen till stäppens nomader i öst ett grundtema i den ukrainska historien. Kanske kan motsättningarna mellan ukrainare i väst och öst spåras också till olika kultursfärer som präglat de respektive områdena?

Socio-ekonomiskt har genom åren också funnits en klar avgränsning. Eliten och aristokratin har alltid varit icke-ukrainsk. Polsk adel i Galizien-Wolynien, ungersk i Transkarpatien och rumänsk i Bukovina. Ukrainarna var ända fram till förra århundradet främst bönder. Möjligen har detta en viss betydelse idag när ukrainare i väst ibland uttalar sig nedsättande om Donbass-ukrainarna även om de senare idag främst är arbetare. Graden av analfabetism bland ukrainare under kejsare (Österrike-Ungern) respektive tsar (Ryssland) stärker dock den här självsynen hos ukrainare i väst. Vid sekelskiftet 1900 under tsarryssland var 81 procent av ukrainarna (över 10 år gamla) analfabeter medan motsvarande siffra för det till kejsardömet Österrike-Ungern tillhörande Galizien vid samma tid var 61 procent.

Det verkar åtminstone tydligt hur ytterligare ett gränssnitt existerar än idag; det mellan österrikisk kejsare och rysk tsar. Nu dock representerat genom EU respektive Putins Ryssland. Vid slutet av 1700-talet låg området norr om Svarta havet (dagens sydukraina) inom Tsar-Rysslands hägn och kallades Novorossija (Nya Ryssland). Det för tankarna till dagens situation. OSSE har nyligen sagt sig notera ett ökande antal personer i öst med svarta t-shirts bärande texten ”Novorossija”. Uppenbarligen är det många som drömmer om en återgång till det förflutna. Namnet har också använts i ryska och proryska medier.

De här gränserna mellan väst och öst återspeglas också i den korta tid av ukrainsk självständighet som följde efter 1vk och det kejserliga Österrike-Ungerns respektive Tsar-Rysslands sammanbrott. Det utropades då inte en utan två ukrainska statsbildningar, Väst-Ukraina samt Folkrepubliken Ukraina som en autonom del av den ryska federationen. Denna republik accepterades inte av det nya bolsjevikstyret i Ryssland som istället ville inkorporera Ukraina som en sovjet bland alla andra i Sovjetunionen och bildade därför i Kharkov en sådan och besatte Ukraina med trupper.


Sönderslitna självständighetsdrömmar

Ukraina fick med andra ord aldrig njuta av sin nyvunna självständighet utan slets formligen sönder av inbördeskrig och utländska intressenter. Bolsjeviker och antirevolutionära vita, fria bondemiliser (ofta ledda av kosackbefäl med egna mål), trupper från ententen (inte minst franska) och dessutom polska interventionstrupper skapade kaos i området och mitt i detta utropades den Västukrainska folkrepubliken i november 1918 och tog säte i Lemberg (Lviv). Samma månad tog en ukrainsk organisation makten i Czernowitz (Chernivtsi) med mål att ansluta området norra Bukovina till Västukrainska folkrepubliken. Polen ville dock inte acceptera att förlora Galizien, rumänska trupper intog Czernowitz och även tjeckoslovakiska trupper ockuperade delar av Väst-Ukraina, alla med egna idéer om hur det forna Österrike-Ungern skulle delas upp. Ukrainas självständighetsdrömmar drunknade i den kaotiska efterkrigstidens kamp om territorier, etniska enhetsideal och politisk makt. Under ett par års tid upplevde Kiev nio maktskiften i kampen mellan röda och vita ryssar, polacker och ukrainska förband med olika befäl.

Ja, det är sannerligen ingen lätt match att hänga med i svängarna i händelseförloppet under dessa två år efter 1vk då den gamla europeiska maktordningen rasade samman och det ur spillrorna reste sig nya statsformationer och nationella rörelser. Den ukrainska nationalismen och smaken för självständighet väcktes här emellertid på allvar och skulle stärkas av kampen mot ryssar och tyskar under tiden som följde och ända fram till självständigheten 1991. 

Mer om detta i mitt nästa inlägg; Nationalismens  födelseHuvudsakliga tryckta källor:
Andreas Kappeler ”Kleine Geschichte der Ukraine”, 1994
John A. Armstrong ”Ukrainian nationalism”, 3rd edition 1990 (inte minst intressant för att denna bok just skrevs innan den ukrainska oavhängighetsförklaringen 1991)
Wolodomyr Kosyk ”The Third Reich and Ukraine”, 1993

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar