lördag 8 juni 2013

Förortens förbannelse del 3 – Politikers handfallenhet och nirvana-ansatserNär stenarna viner genom luften står politiker ofta förundrat oförstående. Reaktionen blir ofta chockade invektiv och fördömanden; oacceptabelt, ansvarslöst, helt missriktat, kriminella huliganer. Man får också intrycket, att döma av kommentarer i media och från politiker, av att det är en helt ny företeelse. Men, som sociologiprofessor Håkan Thörn nyligen påpekade i en Expressen-artikel, händer det med jämna mellanrum både här och i andra länder att ett pyrande missnöje exploderar i några dagars utbrott av frustrerade våldsamheter. 


Rationella förklaringar söks och snusförnuftiga påpekanden förminskar de grundläggande orsakerna till händelserna och de politiska förslagen till lösningar bottnar ofta i ideologiska antaganden liknande de som den amerikanske ekonomen Harold Demsetz har kallat ”nirvana-ansatser” med svag förankring i verkligheten. Jag kommer tillbaka till det senare.
 Miljonprogrammet – drömmen om ett nytt samhälle

De förorter som växte upp som svampar under miljonprogramsåren 1965-75 har fått utstå mängder av kritik ända från födseln. Tanken bakom själva satsningen var dock den goda tanken att få bort bostadsbrist och trångboddhet. Vilket också lyckades. Det bör tilläggas att det byggdes mycket under hela efterkrigstiden och att miljonprogrammet var mer av en statlig garanti för byggandet, en trygghet för aktörerna som gjorde att satsningar kom igång. 

Det fördelningspolitiska målet med bostadsbyggande formulerades långt innan dess; att tillgång till en god bostad är en social rättighet. Det ansågs också motverka segregering att underlätta för låginkomsttagare att få tillgång till lägenheter i stadskärnan, därav den hyresreglering som senare avskaffades till förmån för det nu omstöpta bruksvärdessystemet.

Om behovet av bostadsbyggande rådde tämligen stor konsensus. Det var t.o.m. så att de borgerliga partierna kritiserade den Erlander-ledda S-regeringen för att hålla för lågt tempo i början av miljonprogramsperioden.


Doktoranden Christian Björk, som skrivit om detta i SvD nyligen, har emellertid rätt i det att stadsplaneringen varit väldigt tydlig i att bygga en segregerad struktur från början, med flerfamiljshus på ett ställe, radhusområden och villaområden avskilt från dessa. Han ifrågasätter därmed uppfattningen om ”folkhemmets förorter som ett konkret uttryck för socialdemokratins klassutjämnande ambitioner”. Själv tror jag dock att ambitionen framför allt var att bygga bort trångboddhet och undermålig boendestandard för arbetarklassen. Det är lätt att glömma att det ända in på 1970-talet var en ganska ansenlig andel bostäder på Södermalm vars hyresgäster var hänvisade till torrdass på gården/vinden. Jag tror däremot också att tanken var att arbetare skulle ha möjligheten att göra bostadskarriär genom att införskaffa radhus eller rentav villa efter ett antal flitiga år som duktiga arbetare i den ”eviga” tillväxtmaskin som Sverige tycktes utgöra under efterkrigstiden. Det var också just vad som skedde under 1970-talet. Förmånliga priser och skatteregler i kombination med inflationen gjorde det möjligt för dessa arbetare och lägre tjänstemän att jobba ihop till sitt ”drömboende” och lämna förorten. 


Kanske var det just så att planerna såg helt OK ut i en tid då det ”eviga” framåtskridandet fanns på den S-märkta näthinnan. Det tvärstopp som stannade upp processen under 1970-talet inföll ungefär samtidigt med att en stor del av en generation etablerade arbetare lämnade förorten. Kvar blev de som blev över för att generalisera det hela. Problem med missbruk, kriminalitet och oförmåga att betala hyror eskalerade.

Man kan med facit i hand förundras över den förvåning som de makthavande samhällsbyggarna ertappades med då, som Ingvar Carlsson (som jag citerat i tidigare inlägg, men här kommer det igen) när han inför SABO-kongressen (allmännyttans centralorganisation) 1975 talade om att de lediga lägenheterna återfanns alltför koncentrerat ”på vissa orter i vissa bestämda områden” och att det ibland berodde på att ”människorna utnyttjat den nya valfriheten på bostadsmarknaden till att flytta från vissa bestämda områden” vilket ledde till att ”de lediga lägenheterna upphört att vara en garanti för valfriheten”.

Fördelningstanken är emellertid nu förpassad till avskrädet och det är konkurrenstanken som råder. Alla ideologier har dock som sagt sina baksidor som blottas när den möter vardagens praktik. Jag tror det är ekonomen Harold Demsetz, som jag nämnde i början, som har myntat begreppet marknadens respektive statens ”nirvana-ansats” där marknadens ledord effektivitet, valfrihet och kreativitet ofta möter verklighetens segregering, kartellisering och monopol. Politiker fastnar ofta i sin ideologi och söker lösningar som utgår ifrån att världen fungerar som det ideologiska idealsystemet istället för att se vad som faktiskt fungerar i varje enskilt fall.  Verkligheten tränger sig på – vad göra?

Lika ogärna som Socialdemokraterna ville erkänna att det skulle funnits luckor i folkhemstanken och den lite naiva framstegsoptimismen finns det idag mycket få borgerliga politiker som vill erkänna att marknadens ”nirvana-ansats” skulle kunna problematiseras. En tendens som idealet om ”economic man” framkallat, som jag ser det, är en övervärdering av mätbara resultat. Sifferexercis ersätter oftast den kvalitativa berättelsen, känslor och upplevelser av verkligheten. Mark Fisher (i Kapitalistisk realism) menar till och med att resultatrapportexercisen i senkapitalismens tidevarv upprepar stalinismens värdeprioritering av ”symboler för prestationer över faktiska prestationer”. Det blir alltså en inte obetydlig del önsketänkande bakom synen på verkligheten som presenteras.

Den snart tio år gamla Maktutredningen, ledd av Massoud Kamali, producerade en rad publikationer som är forskning att ta till sig för makthavare avseende integrationspolitik. Den har för det mesta avfärdats eller ignorerats helt av politiska skäl. Istället för att se vad den kan innehålla att ta till sig utan att för den sakens skull köpa hela paketet. En av publikationerna, ”Den segregerande integrationen – Om social sammanhållning och dess hinder” (SOU 2006:73), talar om en misslyckad integrationspolitik som blivit en politik enbart för ”invandrarna” och om att integration ”reducerats till att bli en särpolitik för ’de andra’” istället för en ”generell politik baserad på aktiv omfördelning av resurser för att skapa social sammanhållning i samhället”.

Den baserar sig på såväl inhemsk som utländsk forskning som bland annat talar om ”marginaliserade och stigmatiserade förorter” och ger en bild av en tilltagande boendesegregation i Sverige som fått en ”etnisk” dimension. Om förorter som fått en majoritet boende med invandrarbakgrund och där klass och etnicitet korsbefruktar varandra och förstärker känslan av utanförskap. Den rumsliga separationen underlättar också etablerandet av en mental separation via diskurser och praktiker som reproducerar föreställningar om ”den andre”, menar en av forskarna. Denna separation förstärker en polarisering som innefattar även förortsungdomars fientliga inställning till myndigheter, inte minst till polisen. En hel del av dessa forskare har använt sig av antropologiska metoder vilket innebär deltagande observationer av verkligheten och samtal med människor i deras hemmiljö. En del av vittnesmålen från de senaste oroligheterna i förorterna visar exempel på hur denna stigmatisering kan ta sig uttryck.


Detta stämmer naturligtvis inte överens med den marknadens ”nirvana-ansats” som är den dominerande i samhällsdebatten just nu och framför allt företräds av allianspolitiker. De utgår istället ifrån ansatsens beståndsdelar och försöker bygga bort/riva bort problem och göra fler till lägenhetsägare istället. Till stor del på samma sätt som Socialdemokrater trodde att saneringen av staden och byggandet av den nya, ljusa, luftiga förorten med modernt utrustade lägenheter skulle skapa ett orubbligt tryggt och problemfritt samhälle.

Verklighetens röster – som Megafonens eller Nätverket Järvas Framtids – noteras och fogas till resultatrapporten, ungefär som Järvalyftets medborgardialog som jag tagit del av, men beaktas bara selektivt på en del oskyldiga punkter i beslutsfattandet som istället styrs av den rådande ”nirvana-ansatsen”. 


Samtal med människor är något Miljöpartiet ofta framhåller och faktiskt praktiserar även om det finns en risk att slå sig för bröstet och bara bokföra antalet samtal och därmed falla in i den resultatrapportsfälla jag talat om här ovan och ”räkna pinnar” istället för att allvarligt fundera över vad samtalen ger för information och vilka åtgärder som bör vidtas på grundval av denna.


Någon klok person sa, på ett möte om förortsoron nyligen, att det gäller att inte bara lyssna utan att höra också. Jag tror att fixeringen vid kvantitativa uppgifter och den omfattande resultatrapportsfloden riskerar att göra beslutsfattare tondöva och förblindar synen på vad det är som händer... egentligen. Check... check... check...
 
Tidigare inlägg i ämnet på denna blogg: 
  

 

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar