tisdag 4 juni 2013

ILO ger Moderaterna chansen visa att de verkligen är det nya arbetarpartiet”Moderaterna är vår tids arbetarparti” är rubriken som slår emot en på partiets hemsida under fliken ”Vår politik”. Detta med att M var det nya arbetarpartiet lanserades hårt inför valet 2006. Sedan dess har marknadsföringen tonat ned i takt med att arbetslinjens alltmer skrala resultatredovisning. Epitetet står som sagt emellertid kvar på framträdande plats i Moderaternas politikpresentation och förtjänar därför att tas upp till allvarlig granskning. 

Den stora årliga ILO-kongressen i Genéve som nu inletts kan mycket väl ses som en chans för Moderaterna att visa allvaret bakom sin ”nya” arbetarvänlighet. Sverige är i år ett av de länder som får allvarlig kritik från ILO och granskas särskilt under denna kongress (detta är förvisso inte helt klart men fastställs på torsdag om jag förstått rätt). Orsaken är den kränkning av föreningsfriheten som den s.k. Laval-domen innebar och den svenska rapporteringen till ILO som 2010 inlämnades av regeringen gällande tillämpningen av ILO:s konvention nr 87 om föreningsfriheten och organisationsrätten.

I mycket korta drag innebar Laval-domen (för den intresserade finns denna mer detaljerat beskriven här) att Arbetsdomstolen (AD) år 2004 först interimistiskt* godkände stridsåtgärder tillgripna av Byggnads och Elektrikerförbundet. Det förhandsutlåtande från EG-domstolen i ärendet som kom 2007 gav arbetsgivarsidan däremot rätt och uppmanade den svenska regeringen att ändra sin lagstiftning eftersom den ansågs strida mot EU-rätten avseende den fria rörligheten. AD dömde sedan 2009 fackförbunden Byggnads och Elektrikerna att betala skadestånd och rättegångskostnader för olagliga stridsåtgärder.


Vad ILO:s expertkommitté nu kommit fram till är att den svenska lagändringen blivit alltför långtgående och att den strider mot ILO:s konvention nr 87 om föreningsfriheten och organisationsrätten, att den därför bör rivas upp och att dessutom de berörda fackförbunden borde, av svenska staten, ersättas för det skadestånd de tilldömdes av AD 2009. Denna kritik framförs nu i Genéve på den årliga ILO-konferensen. En god sammanfattning av vad det handlar om mer i detalj ger bl.a. Petra Herzfeld Olsson, docent vid Uppsala Universitet, i EU & arbetsrätt nr 1 2013.


ILO är ett FN-organ så det är en ganska komplicerad historia med FN-konventioner, EU-rätt och svensk lagstiftning som här kolliderar med varandra. Men i korthet kan sägas att ILO:s expertkommitté brukat ses som vägledande för huruvida staternas lagstiftning överensstämmer med ratificerade konventioner och brukar åberopas av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna bl.a.

Den svenska regeringens intresse för frågan är i stort sett att likställa med Moderaternas intresse. Det är Moderaterna som huserar i arbetsmarknadsdepartementet med moderate arbetsmarknadsministern Hillevi Engström i spetsen. Hon kommer dock inte att delta på ILO-kongressen för att ge regeringens syn på kritiken. Inte heller skickas statssekreteraren som får anses som högst ansvarig under ministern, inte heller rättschefen för departementet vilken skulle kunna ses som nummer tre. Det är således en lägre tjänsteman från departementet som fått ansvaret att föra regeringens talan på kongressen. Den parlamentariska kommitté som utreder lex Laval leds av moderaten Katarina Brännström ser heller inte någon anledning att beakta ILO:s kritik i sitt arbete med att överväga lagändringar på området.

Moderaterna glider alltså, likt en boxare på defensiven, undan kritiken och försöker steppa runt den eller ifrån den. Istället för att stiga fram som det ”nya arbetarparti” man gör gällande att vara. Avseende den fackliga föreningsfrihetens kärna visar Moderaterna därmed prov på djupet i klyftan mellan retorik och handling. Det avslöjar dem som ett arbetarparti när det gäller att med jobbskatteavdrag ge arbetare några hundralappar mer i månaden men inte när det gäller arbetares intressen i övrigt. Då är det ”håll tyst och jobba” som gäller för det Nya Arbetarpartiet.

Eller har jag fel? Kommer regeringen att tillmötesgå Byggnads och Elektrikerna i kravet på återbetalning av skadeståndet och öppna för en ny skrivning av lagen avseende utstationering? Återstår att se.

* interimistiskt = tillfälligt, i väntan på att ett slutgiltigt avgörande av frågan kan göras
  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar