torsdag 14 maj 2015

Tre små böcker om Ukraina med alternativt perspektiv. Del 3: Mercouris om den ukrainska omedgörligheten

Jag fortsätter här att presentera tre små böcker från Karneval förlag som handlar om Ukraina och det spända världsläge som råder mellan USA/Västvärlden och Ryssland. I tidigare inlägg har jag redogjort för Robert Parrys Bakom kulisserna i Kiev och John Pilgers Strangeloveeffekten. Jag avslutar här med Alexander Mercouris Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? som har undertiteln Det diplomatiska spelet bakom avtalen i Minsk.
Mercouris om den ukrainska omedgörligheten

Alexander Mercouris bok Kan Ukraina-konflikten lösas på fredlig väg? är betydligt kortare än Pilgers och med ett mer stringent språk. Resonemangen är enkla och kärnfulla. Mercouris är jurist och det är avtalstexternas ordalydelse och de offentliga uttalandena och hur de olika parterna förhåller sig till dessa som här analyseras. Som komplement till Parrys och Pilgers mer affekterade argumentation är det lite befriande att ta del av Mercouris enkla sammanfattningar av de viktiga dokumenten som bör ligga till grund för agerandet hos inblandade parter. Alldeles oavsett vad man anser om hans slutsatser är detta en mycket behändig liten bok för den som bättre vill förstå konflikten. Alla avtalstexter och offentliga uttalanden som kommenteras i boken finns också med i ett appendix, översatta till svenska.

Mercouris slutsatser är att Ryssland hela tiden strävat efter en diplomatisk lösning av konflikten medan ukrainarna visat prov på ”extraordinär omedgörlighet”. Vilket har ignorerats av västmakterna som istället låst fast sig vid tanken på Ryssland som den enda aggressiva parten och dess skuld till allt våld. De senaste protokollen från Minsk-uppgörelserna (Minsk I och II) anser han bär tydliga spår av en skärpt rysk ton och utökning av kravställandet gentemot Ukraina. Som å sin sida, enligt Mercouris, driver ”maximalistiska” mål i en sorts allt eller intet-spel som riskerar landets framtid som självständig stat. Västmakterna har dessutom gjort mycket lite för att sätta press på Ukraina att följa avtalstexter och blundat vid brott mot dessa. Istället skylls allt på Rysslands motiv, menar han. Vilket, enligt Mercouris, är att skydda sina säkerhetsintressen och få konstitutionella garantier för de rysktalande i öst. Det sistnämnda är ett av Väst grovt underskattat motiv tror jag också han menar.

Analysen som ligger till grund för dessa slutsatser är tämligen enkel att följa med i. Inga större kontroversiella påstående framställs och resonemanget är till största del helt transparent och kan sammanfattas i följande punkter:

1) Avtalet 21 februari 2014. Slöts mellan president Janukovytj och representanter för Majdanrörelsen under polsk-tysk-fransk medling. Det var tänkt att ligga till grund för en ordnad lösning av konflikten som just då nådde ett våldsamt crescendo på Majdan, Kievs centrala torg. Viktiga punkter var författningsändringar för att kringskära presidentens befogenheter och att en ny författning skulle förhandlas fram före december 2014, att presidentval skulle hållas i december 2014 och Janukovytj skulle sitta kvar på sin post till dess samt att en nationell enhetsregering skulle bildas med företrädare från båda sidor av konflikten. Ryssarna var i detta skede mindre entusiastiska över detta avtal som fråntog Ryssland kontrollen över skeendet i sitt grannland som till synes genom vad de såg som en statskupp nu var på väg att bli ett fientligt sådant. Den högerextrema delen av Majdanrörelsen (Svoboda och Högra Sektorn) accepterade inte uppgörelsen utan ville avlägsna Janukovytj från makten omedelbart och med våld om så krävdes. Efter rykten om plundring av vapendepåer i Lviv och busslaster med högerextrema på väg mot Kiev kände sig Janukovytj uppenbarligen livshotad och tog till flykten. Därmed betraktades avtalet som död bokstav av Majdanrörelsen och de västmakter som medlat fram avtalet vände blicken bort trots att de skrivit under uppmaningen om ett omedelbart slut på allt våld och en garanti för alla parters deltagande i processen fram till nyval och ny konstitution.

2) Genéveuttalandet 17 april 2014. Undertecknat av Rysslands, Ukrainas och USA:s utrikesministrar. Återspeglade, enligt Mercouris, ryska idéer. Här återupptogs frågan om ny konstitution och uppmanades till en bred ”inkluderande, öppen och ansvarsfull” nationell dialog om denna och att den måste nå all regioner i landet. Med denna formulering avsågs förstås de östra regionerna särskilt vilket tolkas av Mercouris som öppnande av en dörr för de östra regionernas önskemål om någon form av autonomi eller ”federalisering”. Ett ryskt förslag som nu sågs med viss välvilja av bland andra Tyskland. Förslagets ryska ursprung lär dock ha varit tillräckligt för att framkalla Kiev-regeringens motstånd och, enligt Mercouris sätt att se det, var tryck från västmakterna enda möjligheten att förmå dem att tillmötesgå federaliseringskraven. Detta tryck uteblev helt och uttalandet blev snart ännu mer döda bokstäver. Ingen bred och inkluderande nationell dialog sattes igång. Den ukrainska regeringen vägrade prata med protestledarna i öst och processen för att förbjuda Regionernas parti och Kommunistpartiet (den politiska basen för oppositionen i öst) fortsatte. Enligt Mercouris ett mönster som gått igen under hela den diplomatiska processen där västsidan förvrängt avtalstexter för att dölja den ukrainska regeringens brott mot desamma. Istället för dialog beslutade således den ukrainska regeringen redan i april 2014 att krossa protesterna och blåsa igång vad man sedan dess kallar en ”antiterroristoperation (ATO)”. Trots Genéveuttalandets försäkran om att alla sidor ”måste avstå från allt våld, hot eller provokativa handlingar”.

3) Porosjenkos fredsplan 4 juni 2014. Vid ett möte i Normandie informerade den då nyvalde ukrainske presidenten Porosjenko Putin om en ”fredsplan” för att avsluta konflikten. Tyskarna agerade samtalsledare mellan ukrainarna och ryssarna och en kontaktgrupp bestående av Ukraina, Ryssland och OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) bildades. Porosjenko utlyste en 7 dagars vapenvila som senare utökades till 14 dagar men fredsplanen kom ändå att bli en besvikelse. Istället för att inleda den breda dialog som Ukraina bundit sig till vid undertecknandet av Genéveuttalandet ebjöds ett löfte om decentralisering som inte gick längre än till val av lokala styrelser. Porosjenko förbehöll sig i planen rätten att utse lokala guvernörer och den innehöll i övrigt främst ett antal tvingande krav på protestledarna i östra Ukraina. Enligt Mercouris i praktiken ett krav på ovillkorlig kapitulation. Ryssarna såg också planen som mer av ett ultimatum än en fredsplan. Porosjenko upphävde sedan den 30 juni själv vapenvilan och återupptog ”antiterroristoperationen”. Enligt ukrainska källor var fredsplanen ett knep för att vinna tid att förbereda den stora offensiv som planerades. Den som fick konflikten att tippa över i regelrätt krig, noterar Mercouris. Ukrainas val att gå i krig beskriver Mercouris som en ”vattendelareför västs diplomati”. Här borde västledare ha talat ut offentligt mot Kievs handlingar och uppmanat dem att följa de överenskommelser som undertecknats i Genéve och Normandie där parterna åtagit sig att söka en fredlig konfliktlösning. Ett halvhjärtat sådant försök av den tyske utrikesministern Steinmeier den 2 juli ignorerades helt av ukrainarna och inga försök till ytterligare påtryckningar från Västmakterna gjordes. Därmed, anser Mercouris, ”förverkade västmakterna sin chans att i sak påverka den efterföljande diplomatin och villkoren i en möjlig lösning av konflikten”.

4) Minsk I: Minskprotokollet den 5 september 2014 samt det memorandum som avtalades 19 september med syfte att verkställa den militära delen av protokollet. Den ukrainska militärens sommaroffensiv slutade tämligen katastrofalt med stora nederlag bland annat i Ilovajsk och längs gränsen mot Ryssland i ett område som kom att benämnas ”södra kitteln”. Det var således i en lätt desperat situation den ukrainska regeringen gick till förhandlingar i Minsk i början av september 2014. Villkoren i det avtal som slöts i Minsk ställdes enligt Mercouris till stor del av Ryssland. Han hänvisar bland annat till ingressen av Minskprotokollet där det i klartext hänvisas till ”initiativ av Rysslands president V. Putin”. Han noterar också att västmakterna var helt frånvarande från diskussionerna i Minsk. Han tolkar detta som att ryssarna tröttnat på västledarnas ovilja att utöva tryck mot ukrainarna och valt att istället ta itu med dessa på egen hand och ”påtvinga dem sina lösningar”. Han påpekar också att det ryska militära stödet (om än dess omfång och art är omdiskuterat) kom igång på allvar först i juli 2014 efter att den ukrainska regeringen inlett sin offensiv mot öst. Minskförhandlingarna visar också, menar Mercouris, att det ryska stödet inte syftar till att ge de upproriska regionerna fullt oberoende, enligt deras egna krav, utan istället konsekvent fullföljer linjen från 21 februari (punkt 1) som ställer krav på en författningsreform i Ukraina som ger de östra regionerna och deras politiska ledare en röst i ukrainsk politik. Det som Majdanledarna lika konsekvent har förvägrat dem. Ett par av paragraferna i Minskprotokollet återspeglar dock en stegring av de ryska kraven. Paragraf 3 där Porosjenkos tidigare vaga löfte om decentralisering specificeras genom kravet på en ny lag om ”särskild status” för områden i Donetsk- och Luhansk-regionerna. Paragraf 7 återupprepade frågan om att genomföra en ”inkluderande nationell dialog” och utgör tillsammans med paragraf 3, enligt Mercouris, ”nyckeln till en förhandlingslösning av den ukrainska konflikten” för ryssarna. Lagen om ”särskild status enligt paragraf 3 antogs motvilligt av det ukrainska parlamentet men den inkluderande dialogen med rebelledarna i öst uteblev helt. Ukrainarna har fortsatt vägra träffa dessa utanför kontaktgruppens ramar. Västmakterna har valt att ignorera detta ukrainska avtalsbrott och istället koncentrerat sig på att anklaga ryssarna och rebellerna i öst för brott mot mer tekniska bestämmelser i protokollet och memorandumet rörande militära enheter och utrustning. Därmed bortser de, påpekar Mercouris, från de långt viktigare politiska delarna av avtalet. Han påminner om att militära åtgärder för att minska spänningarna och inleda en nedtrappning av krisen” kräver ”förtroende för stabiliteten i den övergripande fredsprocessen som bara substantiella förhandlingar av politisk och konstitutionell karaktär kan åstadkomma”. Istället för att arbeta med att inleda denna nationella dialog använder Kiev-regeringen det andrum som gavs till att förstärka sin armé och förbereda en ny offensiv som kom att inledas i januari 2015. Återigen underlät västmakterna att kritisera den ukrainska oviljan att genomföra de politiska bestämmelserna i avtalet och skyllde alla problem i fredsprocessen på östmilisen och Ryssland.

5) Minsk II den 12 februari 2015. Den ukrainska januarioffensiven slutade med en katastrof för regeringssidan med nederlag vid Donetsks flygplats och Debaltsevo vilket resulterade i att Minskprocessen återupptogs, denna gång på tyskt initiativ (Angela Merkel) och med tysk och fransk medverkan.  Vitrysslands president Lukasjenko deltog också samt ledare för rebellmilisen som den ukrainska presidenten Porosjenko dock vägrade att träffa. Det memorandum som skrevs under återspeglade än en gång, menar Mercouris, i huvudsak ryska idéer. I grunden återupplivades här bara det som avtalades i Minsk i september men med en skärpning av villkoren. Ukrainarna tvingades underförstått avträda förlorat territorium till rebellmilisen (tillbakadragande av tunga vapen från ”konfliktlinjen”) och de politiska bestämmelserna föreskrev nu ukrainsk skyldighet att samråda med östra Ukraina om villkoren i lagen om särskild status för Donetsk och Luhansk samt om villkoren för de val som skulle hållas före utgången av mars månad i östra Ukrainas rebellområden. En bilaga till detta memorandum innehåller också en rad minimikrav som lagen om särskild status måste uppfylla. Kravet på bred, nationell dialog förtydligades också med krav på att en ny författning ska vara avtalad före utgången av december 2015. Mercouris hänvisar också till en artikel i Der Spiegel där det hävdas att muntliga avtal mellan Putin och Merkel gått ännu längre och garanterat östra Ukraina vetorätt om Ukrainas anslutning till Nato och EU. Vilket i så fall tillmötesgår det huvudsakliga ryska säkerhetspolitiska målet med hela sitt agerande i Ukraina-frågan. Ytterligare en paragraf ger också i praktiken över kontrollen av den rysk-ukrainska gränsen till rebellmilisen fram tills förhandlingarna om ny författning slutförts. Vilket ger Ryssland ”ett kraftfullt verktyg att styra processen i Ukraina så att den fortsätter till deras belåtenhet”, menar Mercouris. Slutligen beslutades att detta Minskmemorandum blev föremål för en FN-resolution och blir därför underställt FN:s säkerhetsråd där Ryssland är permanent medlem vilket i förlängningen ger dem formellt inflytande över memorandumets genomförande.

Tilläggas bör att Mercouris betraktar Krimkrisen som en bisak i den ukrainska krisen större sammanhang. Krims distinkta särställning som (förmodat) autonom region inom Ukraina, dess invånares självidentifikation som ryssar (eller i vart fall bundna kulturellt-historiskt-språkligt till Ryssland), det breda motståndet mot Majdanrörelsens ”kupp” och den ryska närvaron i form av flottbasen i Sevastopol gör Krim till ett särfall i diskussionen om Ukrainakrisen. Den nya regeringen i Kiev förhöll sig också mycket passiv när det ryska övertagandet var ett faktum. Ryssarnas känslor gentemot Krim betyder inte, enligt Mercouris, att de känner likadant om andra delar av Ukraina. Diskussionen om Krim hålls således utanför den stora diskussionen om Ukraina och avspeglas också i avtalstexterna som har sammanfattats här ovan. Krim berörs knappt alls i dessa.

Mercouris vrider hur som helst med sin bok fokus mot Ukrainas agerande snarare än Rysslands och betonar betydelsen av västmakternas tystnad inför den ukrainska maximalistiska och konfrontativa hållningen gentemot Ryssland och de upproriska östra regionerna. Något som är tämligen sällsynt och därför välgörande för den fulla förståelsen av konflikten. Förhoppningsvis kan den utgöra ett trendbrott bland opinionsbildare i Väst som hittills mest har hetsats mot Ryssland i en omfattning som riskerar att leda till ren krigshets. Det som Pilger kallar ”Strangelove-effekten”.

Jag kommer i ett kommande inlägg göra en sammanfattning baserad på mina egna reflektioner om böckerna och mina egna tankar om konflikten i Ukraina.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar