torsdag 24 oktober 2013

Patientens pris - resultatstyrningenTidigare inlägg i min serie inlägg om Patientens pris:

”... när man ger amatörer makten att peka ut mål som professionella ska uppfylla, kan de peka ut hur många mål som helst, även om alla strider mot varandra” (Citat ur Maciej Zarembas bok Patientens pris)

Mål- och resultatstyrning, eller numera oftast bara benämnt resultatstyrning, är en styrform som dominerar svensk offentlig förvaltning. Tanken är att mål ska sättas av beställaren (politikern som regel) och resultat ska uppvisas av utföraren (myndighet, skola, sjukhus eller annan enhet som ska styras). Målen som sätts är ofta de som är lättast att mäta och kan behäftas med bland andra följande defekter, vilka Zaremba listar i sin bok;

”De försöker fånga kvaliteter med hjälp av kvantiteter (antalet patientbesök, vårddagar per diagnos, andelen ”nöjda kunder”, och andelen etanol i vårdcentralens bilar)”

De stämmer ofta dåligt med professionens idé om kvalitet”

”De kräver gräsliga mängder med pappersarbete”

”De lockar till irrationella och oetiska val”

”De är lätta att manipulera”

”De blir också manipulerade, ofta med gott samvete, av ovan nämnda skäl. Vilket väcker rop på mer kontroll, flera uppföljningar och granskande myndigheter”Resultatstyrningens introduktion

Resultatstyrningen introducerades under senare delen av 1980-talet som en ny strategi för politikernas förvaltningsstyrning. I propositionen 1986/87:119 framhålls vikten av mindre detaljstyrning och mer fokus på verksamhetsinriktning. Strategin beskrivs också som något nytt som kräver ”en betydande omställning” och för alla berörda parter ”krav på nya arbetssätt”. Mål- och resultatstyrningen är idag ett grundläggande politiskt styrinstrument på alla nivåer. Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) bör ett mål vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt (ESV-publ ”Att sätta mål”). Av dessa kriterier framstår mätbarheten som det kanske mest problematiska, men sammantaget ger de, enligt bland andra Jacobsson&Sundström, mindre utrymme för långsiktiga och mer övergripande tankar om verksamheten.

Dag Ingvar Jacobsen påpekar att den ”gamla” förvaltningsstyrningen fokuserade kontrollen av verksamheter på implementeringssidan vid inputdelen av förvaltningsmaskineriet, eller på regler och föreskrifter för hur implementering av politiska beslut skulle utföras, men att den ”nya” förvaltningsstyrningen (NPM) flyttat fokus till resultatsidan. Han påminner vidare om den skepsis som många förvaltningspolitiska debattörer intar till förmågan hos politiska organ, som ju baseras på konflikt och olika intressen, att formulera klara och operationaliserbara mål och att det finns en risk att mål sätts för att de är mätbara snarare än viktiga.  

Den första grundtanken med resultatstyrning är hur som helst att politiker delegerar mindre ”viktiga” och strikt administrativa beslut till myndigheterna/utförarna vilket ska avlasta politikerna som istället kan ägna tid åt större frågor och strategiska planer. Detta sker så att politikerna formulerar mål för myndigheterna/utförarna att uppfylla och följer sedan upp och kontrollerar resultaten. Inom forskningen talas oftast om regeringars styrning av myndigheter men den grundläggande modellen för resultatstyrningen gäller naturligtvis avseende kommunala och regionala verksamheter som ska styras av en kommunal eller regional politisk huvudman.

Den andra grundtanken är att myndigheter kan kontrolleras bättre genom en viss sorts informationsflöde. I särskilda budgetdokument placerar politikerna en ”beställning” hos myndigheterna gällande både aktiviteter och information om resultat. Målen inkluderar både verksamhet och utfall. Målen bör vara så preciserade som möjligt, helst mätbara och tidsbestämda. Myndigheterna rapporterar tillbaka aktiviteter, kostnader och resultat men föreslår också framtida aktiviteter. Denna information utgör grund för politikernas beslut om nya mål och resultatkrav.

Ett bakomliggande antagande bakom modellen är att administrativa enheter kan identifiera kausala samband mellan sina aktiviteter och resultatet av dessa. Ett annat är att dessa enheter helt objektivt kan rapportera sådan information till högre enheter och vidare till regeringen samt ställa opartiska förslag om framtida inriktning och finansiering av dess aktiviteter. Ett tredje är att information om resultat på lägre nivå kan slås ihop och utgöra grund för nya mål och resultatkrav samt resursallokering. Dessutom att politikerna klarar att sätta klara och mätbara mål samt att det är möjligt att särskilja en politisk och en opolitisk del av regeringsarbetet (eller kommun/landstingsstyre). 

En grundläggande teori bakom denna typ av styrning är principal-agent teorin som går ut på att en förmodad assymetri i termer av kunskap och information existerar mellan principalen och agenten och att denna måste utjämnas genom att principalen inför metoder för att kontrollera vad agenten gör så att det stämmer överens med vad principalen vill.  

Det finns en utbredd uppfattning att införandet av styrmodellen har inneburit en ny resultatinriktad kultur inom förvaltningen som ses som positiv. Men det har också framkommit en hel del kritik genom åren vilket ännu inte har kunnat rubba dess position som dominerande styrmetod. Huvudproblemet med den långtgående resultatstyrningen, som jag ser det, är den starka kopplingen till mellan redovisningen av verksamheten och budgetansvaret för den. Den ekonomistiska tanken att allt ska vara i första hand lönsamt gör att själva syftet med olika verksamheter blir sekundära. 

En något kontroversiell slutsats som Christopher Pollitt och Geert Bouckaert antyder är att ingen egentligen behöver resultat. Det viktiga med NPM-reformerna är deras symboliska och retoriska värde. Inte minst finns en sorts ”kompistryck” (ett normativt ideal) bland organisationer och regeringsinstitutioner inom offentlig administration. Alla stater måste ha ett reformprogram som visar att man är ”moderna stater” som hänger med i de senaste rönen om hur ”god statsmannakonst” (good governance) utförs. Vetenskapligt framtagna resultat av reformerna och dess effekter på samhället används inte för att driva reformerna framåt. Ungefär samma slutsats kom också av regeringen tillsatta Styrutredningen 2007 som också sade sig ha insett ganska snabbt att resultatstyrning i renodlad form ”inte finns i verkligheten”.Utredning och utvärdering av resultatstyrningen?

Styrutredningen 2007 (Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning, SOU 2007:75) tog upp en hel del av den kritik som resultatstyrningen utsatts för från forskarhåll. 

Denna utredning ifrågasatte flera av de antaganden som ligger till grund för resultatstyrningen. Exempelvis att det skulle vara möjligt att skilja mellan ”å ena sidan politiska och värdeladdade mål och å andra sidan en mera värdefri teknisk medelsnivå”. Den gränslinjen, menar utredaren, kan bara kan dras av politikerna själva ”eftersom politik helt enkelt är det som regeringen eller riksdagen tycker är politiskt”. Många av problemen med statlig styrning – som målkonflikter eller svåröverblickbara och svårbestämda kausala förlopp – är, enligt utredaren, just orsaken till att något är statlig verksamhet. 

Utredningen manar alltså här till försiktighet i optimismen att kunna styra förvaltningen och kunna avläsa resultat i samhällsutvecklingen och att det kan vara hälsosamt att vara medveten om att beslut alltid kommer att tas med ett stort mått av osäkerhet om dess konsekvenser. Den tar också upp det faktum att det ofta är oerhört svårt att mäta effekter (utfall) av verksamheter. 

Vidare problematiseras också utvärdering. Mer specifikt möjligheter att alls kunna ”ta reda på om verkligheten utvecklats på det sätt man avsåg” samt att beskriva de insatser som gjorts för att påverka skeendet och slutligen kausalitet, det vill säga om utvecklingen som observeras verkligen kan hävdas ha påverkats av insatser som genomförts.

Där konstateras också att alltmer information har ett inre myndighetsperspektiv, det vill säga handlar om myndighetens inre förhållanden och inte samhällseffekter av verksamheten.  

Utredningen framhåller också detaljeringsparadoxen. Det vill säga att mängden informationskrav och mål för myndigheterna tvingar dem att prioritera och den framhåller också den negativa sidoeffekt av systemet – som är bärande i Zarembas kritik – som gör att styrningen fokuseras på det som är mätbart vilket inte behöver vara det som är väsentligt. 

Reformer som har genomförts rörande detta styrsystem har alla haft ngt av tre mål, menar utredarna, nämligen: effektivitet, omprövningsförmåga, genomsynlighet. Gemensamt är dock att utvärdering framhålls som viktigt. Utredarna noterar därför att det kan tyckas märkligt att reformerna i sig sällan utvärderats. Tänkbara förklaringar till detta sägs kunna vara dels att förvaltningspolitiken inte synbart har stor påverkan på samhällsutvecklingen, dels att reformerna uppfattas som allmän klokskap och uppenbart förnuftiga vilket gör utvärdering överflödig. En tredje förklaring är den som uttrycks av forskaren Göran Sundström att det är en liten klick personer som är involverade i resultatstyrningens omprövnings- och utvecklingsarbete. Detta ger en snäv syn på reformerna och övertygelsen om den grundläggande riktigheten i styrsystemet ifrågasätts sällan eller aldrig inom denna krets. 

Nu gällde denna utredning den statliga styrningen men det ovanstående kan sägas ha stor relevans även för styrningen av offentlig service med kommun eller landsting som huvudmän.Ett internationellt ideal

OECD har i sina rekommendationer om hur en modern stat bäst organiserar sin styrning av offentliga verksamheter/myndigheter noterat (gillande) att många stater infört marknadsprinciper och skapat marknader för att uppnå högre effektivitet i offentlig service. Men noterar också stora problem med den stora mängd information som kontrollmakten ska hantera och att utforma adekvata mätinstrument och indikatorer som ger relevant information om just effektivitet och prestation. Den externa revisionen blir ytterligt viktig, menar OECD, för att säkra kvalitet och riktighet i prestationsinformationen men framhåller att stora brister i kontroll och utvärdering hos många regeringar. Det ställs också högra krav på politiker att använda informationen i beslutsfattandet. OECD:s egna undersökningar visar att det är skralt med detta. 

I publikationen Modernising Government:The Way forward  (2005) listas flera problem eller “utmaningar”;

att hantera målfragmentering eller multipla intressenters olikartade krav

att hitta mätmetoder och indikatorer

att etablera och upprätthålla system för datainsamling (kan vara svårt och kostsamt)

att undvika målkonflikter (sätta för många mål eller oklart formulerade som kan tänkas innehålla motsägande mål i sig exempelvis)

att etablera länk mellan finansiell information och prestationsinformation

att hitta rätt mix av incitament, särskilt när det kopplas till resursallokering. Huggsexa om pengarna kan ge myndigheter/agencies incitament att fokusera på de mätbara målen och negligera andra = ”perverterat beteende”

att ställa in förväntningarna rätt, inse begränsningar med systemet


Samtidigt som OECD framhåller många av de problem som forskarvärlden har visat så rekommenderar de inte några alternativa vägar utan lösningarna är i stort sett mer av samma sak (”The performance orientation of public management is here to stay”). Vilket betyder mer information, mer revision och utvärdering vilket genererar mer pappersarbete etc. Det är den ackumulativa fälla som resultatstyrningen lägger ut för kontrollmakten och i slutändan för brukaren av samhällelig service.

I regeringens senaste förvaltningsproposition kan inte heller spåras någon avsikt att avvika från resultatstyrningen som huvudinstrument inom statlig förvaltning. Trots den sedan länge utbredda insikten om styrningens brister både internationellt och här hemma tycks resultatstyrningen höggradigt institutionaliserad. Således letas det just i detta nu febrilt efter nya sätt att hitta indikatorer som kan mäta effekter. Ett letande som pågått i decennier utan nämnvärda framgångar. Därför räknas det fortfarande ”pinnar” med absurda konsekvenser som exempelvis de som beskrivs i ”Patientens pris”.

I mitt nästa inlägg tittar jag närmare på marknadiseringen. Själva grunden för att valfrihetsmodellen ska kunna fungera. Men hur fungerar den?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar