onsdag 23 oktober 2013

Patientens pris - New Public ManagementTidigare inlägg i min serie inlägg om Patientens pris:Att i ett kort stycke beskriva de idéer som brukar rymmas under paraplybegreppet New Public Management (hädanefter NPM) är en omöjlig uppgift. I ett avslutande kapitel i Maciej Zarembas bok Patientens pris gör dock Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm, statsvetare vid Uppsala Universitet, en mycket god sammanfattning som kan rekommenderas för den intresserade. De framhåller betydelsen av public choice-teoretikernas kritik av den regelstyrda statsapparaten och idéer om en ny modell som byggde på individens frihet. En tankegång som låg inbäddad i nyliberala tankegods som lanserades allt hårdare under 1970-talets slut och framåt. Att skapa marknadsliknande förhållanden blev då en logisk åtgärd och internt skulle enheterna helst likna företag i organisation och ledningssätt. 

Myndigheter och andra enheter inom förvaltningen skulle börja likna företag och drivas på samma sätt. En del enheter avknoppades också och privatiserades eller blev helt enkelt statligt ägda bolag. Televerket blev Telia, Postverket blev Posten AB och Statens Järnvägar styckades upp i flera bolag osv. Förvaltande myndigheter och andra enheter inom offentlig service skulle bli självständiga, resultatbärande enheter. Exempelvis hämtades från näringslivet krav på resultatrapporter och resultatstyrningen implementerades i såväl statlig som regional och kommunal förvaltning. 

Den grundläggande idén var att den gamla hierarkiskt och regelstyrda förvaltningens stelbenthet och ineffektivitet skulle omvandlas till en bantad, effektiviserad och decentraliserad förvaltning där enheterna drevs självständigt men med resultatansvar mot huvudmannen. En stor uppsättning managementidéer ingick också i detta som skulle frigöra enhetscheferna att styra mer självständigt; Let the manager manage. Kort sagt, förvaltning skulle bli som näringslivets företag.

Underliggande fanns också idealet om en minimal stat som driver reformarbetet. Ett ideologiskt motiv för att genomföra förändringar som lyftes särskilt under Thatcher-erans UK och i Nya Zeeland under liberal regim på 90-talet.
 


Genomslag i Sverige för NPM-reformer

Forskaren Rune Premfors (Demokrati och byråkrati 2009), har metodiskt gått igenom den moderna svenska förvaltningens historia och framhåller en del viktiga tidpunkter för reformernas genombrott under början av 1990-talet.

Då vann nyliberala idéer snabbt genomslag, även hos socialdemokraterna, och värnet om den offentliga sektorn försvagades kraftigt. Bland annat talades det på S-kongressen 1990 om begrepp som konkurrens, efterfrågan, anbudsförfaranden, marknadsmässighet och privata alternativ. Den nytillträdda borgerliga regeringen 1991 talade om en valfrihetsrevolution. Överlag var de övertygade om nödvändigheten av privatiseringar, vilket socialdemokraterna såg mer som ett möjligt alternativ än en nödvändighet. Finansdepartementet utarbetade en promemoria, Motiv för offentliga åtaganden, som antydde att alla utredare måste utgå från en tillvaro fri från offentligt ingripande som det naturliga. En grundläggande liberal idé om negativ frihet. 

Den ”ofantliga sektorn” hade debatterats sedan länge men det definitiva genomslaget för genomgripande förändringar kom kanske just här. I kommunerna fick de ett lite senare genomslag men kan idag sägas helt genomsyra de olika verksamheterna.

Detta skulle kunna förklaras genom ett historiskt institutionalistiskt perspektiv där den stora finanskrisen vid 90-talets början öppnade ett möjlighetens fönster där lösningar som funnits (och tillgripits i andra länder (Thatcherism/Reaganomics) fick problem att kopplas till. En stor del av de olika idéerna inom klustret NPM hade funnits redan i många år men, för att använda John W. Kingdons teorier om agenda-setting, skapas ibland ”lösningar” utan att det finns ett ”problem” att koppla dem till. I och med att ekonomiska kriser uppstår öppnas detta fönster (”window of opportunity”) som kan koppla de vilsna lösningarna till ett problem förutsatt att den politiska viljan finns.Internationell kritik

Christopher Hood brukar ofta nämnas som den som introducerade samlingsnamnet NPM. Reformernas förmenta universalitet är en sak han framhåller i sin artikel A Public Management for all Seasons?;

”From Denmark to New Zealand, from education to health care, from central to local government and quangos, from rich North to poor South, similar remedies were prescribed…” 


Den nyzeeländske forskaren Jonathan Boston har sammanställt tio principer och rekommendationer som han menar att NPM omfattas av. Exempelvis en uppfattning att gränsen offentligt/privat anses oviktig, en betoning gällande ansvarsutkrävandet av resultat på bekostnad av processer, en betoning av ledning på bekostnad av policyinnehåll, en delegering av ledning kombinerat med rapporterings-, tillsyns- och ansvarsmekanismer, en imitation av privata managementidéer som prestationsbaserade avtal och ersättningssystem, en preferens för monetära incitament på bekostnad av etik, etos och status samt betoning av besparingar, ekonomisk effektivitet och kostnadskontroll.

Sammantaget ger detta en betoning av effektivitet som högsta värde vid bedömningen av förvaltningens resultat, vilket, enligt många kritiker, sker på bekostnad av andra värden, som exempelvis ansvarsutkrävande, rättvisa och rättssäkerhet. 

Men den samlade bilden av reformförslagens omfattning ger också en lista med motsägelsefulla krav som förvaltande myndigheter ställs inför i sitt beslutsfattande. Betoningen av effektivitet blandas med vikten av decentralisering och myndighetschefers frihet att leda samtidigt som vikten av ökad politisk kontroll och revision betonas. När detta kombineras med senare års idéer om konsumenters egenmakt och inflytande uppstår oundvikligen målkonflikter.

Dessa motstridiga krav ställer också höga krav på den politiska ledningen och dess förmåga att formulera klara mål som är möjliga att implementera utan att de kommer i konflikt med andra mål och grundläggande värderingar. 

Det är väl också i närheten av dessa tankar som Jon Pierre landar när han beskriver administrativa reformer som syftar till att omdefiniera statens kärnuppgifter – renodling – som en potentiell källa till hårda politiska konflikter. Koordinationen mellan administrativa reformer och offentlig politik, menar han, är i hög grad en fråga för politiker, vilket blir problematiskt när politikernas roll i politiken försvagats.  

Den norske statsvetaren Dag Ingvar Jacobsen menar att avreglering och vagt formulerade mål naturligtvis ger större frihet för aktörer på olika nivåer i implementeringsledet att välja medel och tolka uppdraget men också politiker möjlighet att understryka ansvarsfrågan eklektiskt. Alltså avsvära sig ansvar när beslut leder till oönskade konsekvenser eller mediala skandaler uppstår, och betona sin inblandning när något går bra. Dessutom kan politiker undgå att ta en del obehagliga beslut genom att skjuta beslutsfattande ifrån sig.  
 
Han framhåller också ett annat begrepp, ”begränsad rationalitet”, som betyder att politiker (gäller förvisso även tjänstemän i sin verksamhet) aldrig kan sätta sig in i alla sidor av en sak. Informationsintaget begränsas av tidsskäl eller brist på kognitiv förmåga, vilket kan vara ytterligare ett skäl att delegera beslutsfattande och att koncentrera kontrollen på kvantitativ snarare än kvalitativ information.

Framstående kritiker av NPM-reformer är också Christopher Pollitt och Geert Bouckaert som i sina studier framhållit en hel del av det som framkommer i Zarembas bok/artikelserie. 

De tar i sin kritik upp mytbildningar som omgärdar NPM-reformer och ifrågasätter motiven för reformerandet, som i många fall snarare är symbolisk än av effektivitetsskäl. De menar att empiri visar att reformerna också ofta misslyckas uppnå de utlovade effekterna och ibland istället åstadkommer oönskade sidoeffekter. De tar också upp vissa kompromisser med andra värden som deras genomförande bär med sig. 

De beskriver också vilka aktörer som är och varit drivande bakom reformerna, förutom politiker och högre tjänstemän/chefer pekar de ut tre grupper som särskilt viktiga; managementkonsulter, tankesmedjor samt akademiker. 

De menar att politiker ser en lockelse i att utöka kontrollen av politiska program samtidigt som de decentraliserar ansvar. NPM-reformernas förespråkare vidhåller också att decentralisering är bra och att låta chefer utöva chefsskap är bra men samtidigt att politisk kontroll och ansvarighet måste stärkas på samma gång som konsumentmakten ska stärkas. 

De ifrågasätter också uppfattningen att det bland allmänheten skulle funnits ett missnöje med offentlig service som satt ett tryck på politikerna att ta itu med att reformera dessa och hänvisar till ett antal undersökningar som visar på motsatsen eller åtminstone inte stärker den tesen i någon högre grad. Uppfattningen att allmänheten skulle uppskatta privata verksamheter mer än statliga eller offentliga kan alltså ifrågasättas. Undersökningar i bl.a. Storbritannien har dessutom också visat att en majoritet av de tillfrågade är villiga att betala mer skatt om de försäkrades om att pengarna går till investeringar i sjukvård och utbildning. 

Vilket kan kontrasteras mot bland andra OECD:s beskrivning att reformer av offentlig administration genomförts för att allmänheten inte ville betala mer i skatt. Som slutsats av detta är det svårt att bestämma någon som helst uppfattning hos allmänheten om offentlig service. Men det går att ifrågasätta dem som kommer med svepande påståenden om att allmänheten hade ”tappat förtroendet för offentlig service” eller att de ”vill ha mindre byråkrati”. De menar att det kanske är politiker snarare än byråkratin som förlorat förtroende hos allmänheten och därför borde reformeras? En ny tid kräver nya politikerroller (”politicians redefined”).

De kritiserar också managementkonsulters tendens att betona vikten av att glömma allt gammalt och tänka helt nytt. Tvärtom tycker de sig se att dagens problem väldigt ofta är gamla som uppträder i ny skepnad. Det skulle alltså vara fullt möjligt att använda gammal kunskap eller tidigare erfarenheter för att möta dessa. Zarembas åsikt att professionernas (läkarnas) kunskaper inte tas tillvara i och med den stelbenta resultatstyrningen och prissystemet (DRG-modellen) hör på ett vis ihop med detta.Marknadisering och resultatstyrning

Som jag ser det är skapandet av marknader och resultatstyrningen av all förvaltning de viktigaste komponenterna som vi ser konsekvenser av i vardagen och som återkommande får rubriker i media. Det är dock inte alltid som journalister hänför ”skandalerna” till styrsystem och marknadsprinciper utan allt som oftast blir det någon chef eller minister som får löpa gatlopp i pressen och slutligen avgå. 

Maciej Zaremba däremot har ansträngt sig att tränga bakom absurditeter i mötet mellan brukare av offentlig service och de som ska tillhandahålla denna. Men framför allt vad som styr denna relation. 

I mina två nästkommande inlägg kommer jag att behandla resultatstyrningen och marknadiseringen av offentlig sektor. Den bärande tankegången om dessa reformers effektiviserande av offentlig sektor kan ifrågasättas.
 

  Spana också in:

Kritik mot NPM av statsvetare från Uppsala Universitet


Ännu färskare artikel från samma forskare som anknyter till Zarembas artiklar (bok) och tar upp det märkliga faktum att samma resultatkrav som ställs på vården inte gäller för verksamheter där det skulle vara betydligt mer relevant och verkningsfullt, som i infrastrukturbygge.


Blogg, bra sammanfattning av NPM och kritiker


Christopher Hood, artikel A Public Management for all Seasons 1991


Christopher Hood, artikel The “New Public Management” in the 1980:s 1995


Pesto Silvestri, blog Michel Silvestri, om NPM:s negativa effekter
 

  

 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar