lördag 16 februari 2013

Försvarets plötsliga oförmåga att försvaraDen svenska försvarsförmågan har engagerat på senare tid. Överraskande mycket egentligen. Det brukar inte intressera politiker och journalister i särskilt hög grad. Men nu är alla väldigt förvånade över att Sveriges försvarsförmåga är så svag att vi, enligt ÖB:s kalkyl, bara klarar ett storskaligt angrepp i en vecka.

Själv är jag mest förvånad över att så många politiker uttalar sin förvåning och bestörtning. De har ju varit med hela vägen och styrt mycket aktivt i riktning från ett invasionsförsvar till insatsförsvar. En process som pågått under en längre tid. Tre citat från tidigare ÖB Håkan Syrén är mycket tydliga på dessa punkter:

”Försvarsmaktens förmåga att ensamt försvara Sverige vid ett direkt militärt angrepp är däremot mycket begränsad. Det är inte en förmåga som efterfrågats i den politiska styrningen.”

”De senaste årens reformering har mycket kommit att fokuseras på den internationella arenans krav.”

”...Sverige, egentligen oberoende av ekonomi, saknar möjligheter att vidmakthålla dagens försvarsstruktur på egen hand särskilt länge till. Ökat samarbete är ett måste!”

(Försvarsmakten, Internet, VAKTOMBYTE – Reflektioner efter fem år som ÖB, 2009-03-25)Dålig förankring

För ett par år sedan skrev jag ett par universitetsarbeten som behandlade förändringen från invasionsförsvar till insatsförsvar. Då häpnade jag mest över hur denna process hade kunnat pågå utan någon större offentlig diskussion. Något som dåvarande ÖB Håkan Syrén också tog upp vid olika tillfällen. Han menade exempelvis att omläggningen av försvarspolitiken haft stort stöd i riksdagen men att det för honom var ”uppenbart att den inte i alls lika hög grad varit förankrad hos svenska folket.” 

Den senare tidens höga tonläge i debatten om försvaret visar att det fortfarande tycks vara den breda uppfattningen bland folket att det nationella försvaret fortfarande är kärnuppgiften. 

”Försvarspolitikens svaga folkliga förankring är ett betydande problem för Försvarsmakten.” (Håkan Syrén, Försvarsmakten, Internet, VAKTOMBYTE – Reflektioner efter fem år som ÖB, 2009-03-25)

 Den militärpräst som i Svt:s Debatt häromdagen påpekade att den svenska försvarsuppgiften var dåligt kommunicerad hade, enligt min mening, helt rätt. Därför är det bra om försvarsfrågorna hamnar på redaktionsborden. Ett medialt intresse är helt avgörande för den breda allmänhetens intresse och uppmärksamhet, inte vad som sker i riksdagens plenisal.


”Gapet mellan svenska folkets förväntningar på Försvarsmaktens förmåga och den av statsmakterna givna inriktningen har skapat ett växande trovärdighetsproblem som bara kan lösas genom en stabilare politisk förankring av den givna inriktningen. I vilken utsträckning detta handlar om pedagogik eller om en anpassning av inriktningen förblir en politisk fråga.” (Håkan Syrén, Försvarsmakten, Internet, VAKTOMBYTE – Reflektioner efter fem år som ÖB, 2009-03-25)

Frågan är alltså vilken typ av försvar vi ska ha eller om vi ska ha något över huvud taget? Kanske är det bättre, som den gamle danske missnöjespolitikern Mogens Glistrup en gång hävdade, att ha en telefonsvarare som förkunnar: ”Vi ger oss”. 

Det märkliga är bara att vi egentligen redan har bestämt oss. Det är bara det att svenska folket inte riktigt hängt med eller bjudits in till resan kanske man kan säga. Processen med att omvandla försvaret från invasionsförsvar till insatsförsvar är långt gången och förankrad i riksdagen sedan länge. Förändringar av försvaret föregås alltid av en omvärldsanalys. Läget förändras ju hela tiden och det vore förstås klokt att därför bygga in en förberedelse för detta. En fråga är då varför hela organisationen lagts om på ett sätt som gör att invasionsberedskapen närapå lagts ned till förmån för en helt annan typ av militär organisation som bygger på insatser i tredje land? Från invasionsförsvar till insatsförsvar

En försvarspolitik som går ut på att aktivt med militär trupp träda in i konflikter i tredje land och en organisation som är uppbyggd för snabbinsatser av mobila militära enheter avviker tämligen klart från den svenska neutralitetspolitiken och militära organisationens tyngdpunkt vid invasionsberedskap. Ändå har doktrinen om behovet av snabba förebyggande insatser utan större invändningar inkorporerats i den svenska försvarspolitiska diskursen och en radikal omvandling av försvarsorganisationen inletts och marknadsförs under devisen ”Från invasionsförsvar till insatsförsvar”. 

”Militär alliansfrihet är också i det förändrade Europa den nationella
säkerhetspolitiska ram som sammantaget bäst förmår tillgodose svenska
säkerhetspolitiska intressen.” (Ur Proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse: s1) 

Tolkningen av den svenska neutralitetspolitiken har därmed svängt från den ovanstående bestämda förklaringen till nedanstående konstaterande:

”Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians, där medlemsländer inte har försvarsförpliktelser i förhållande till varandra, men tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. I detta ligger att en neutralitetsoption inte är möjlig vid en konflikt i närområdet.” (Ur Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar: s30) 

Det är med andra ord ingen överraskande utveckling för svenska politiker. Den har pågått i minst tio år och riksdag och olika regeringar har varit pådrivande.

”Försvarsmaktens kompetens och resurser ska användas där de bäst bidrar till att stärka Sveriges säkerhet. I nuvarande omvärldsläge ska Försvarsmaktens beredskap därför i första hand vara anpassad att genomföra internationella insatser och upprätthålla vår territoriella integritet. Fokus bör riktas mot att utveckla det svenska bidraget till EU:s snabbinsatsförmåga.” (Ur Proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar: s12) 

Omvandlingen av försvarsorganisationen är alltså till viss del en europeisering. En utveckling som klart utstakats i Bryssel.

“Det är nödvändigt att omvandla våra militära styrkor till mer flexibla rörliga styrkor och ge dem medel att möta de nya hoten, och det behövs mer resurser för försvaret och effektiv resursanvändning” (Europeiska unionens råd hemsida, Ett säkert Europa i en bättre värld, En Europeisk Säkerhetsstrategi (ESS), Bryssel 2003:s 12)

Här bör man påminna sig att det alltså inte handlar om att direkt försvara EU:s gränser eller bygga en egen EU-armé. Istället handlar det om att legitimera en doktrin som framhåller att hoten mot EU:s säkerhet inte handlar om invaderande arméer - några sådana hot kan inte skönjas - utan finns istället i tredje land där terroraktiviteter planeras, massförstörelsevapen produceras av ”skurkstater” och inre konflikter hotar att spridas regionalt vilket hämmar den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten. Handel med övriga världen är naturligtvis viktigt för EU, men det sistnämnda brukar tonas ned något och de humanitära aspekterna av inre konflikter framhävas. EU ser sig då som försvarare av värden i lika hög grad som sin egen säkerhet.

Naturligtvis är utvecklingen inte enbart att betrakta som europeisering. Sammanvävda med EU:s försvarsstrategier är förstås Nato, FN och OSSE bland andra internationella organisationer. ”Kriget mot terrorismen” har varit ledande för de stora försvarsdoktrinerna. Regeringen framhåller, exempelvis i försvarspropositionen 2009 (Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar: s31) militära förband för snabba insatser som en ”trend” inom hela västvärlden. Där betonas att ”expeditionära militära förband” är ”efterfrågade och prioriterade” av EU, FN och Nato. Förändringen av den svenska försvarspolitiken är uttryck för en respons på en tilltagande internationalisering och ett narrativ om lämpligaste problemformulering och lösningar som formulerats i mycket vidare kretsar än Europa.

”Försvarsmaktens viktigaste uppgift idag är därför att arbeta för fred, säkerhet och frihet gemensamt med andra utanför Sveriges gränser...” (Håkan Syrén, ÖB, ur Här och Nu – En liten bok om den fortsatta vägen framåt, Försvarsmakten 2006)På väg in i NATO?

Med risk för att vara lite väl konspirationsteoretisk kan man ställa sig frågan om inte hela omvandlingen av försvaret varit del av en mycket tålmodigt långsiktig plan för att slutligen bli medlemmar av Nato? Att skräddarsy den svenska försvarsorganisationen för snabbinsatser i tredje land och samtidigt försvaga förmågan att försvara de egna gränserna talar åtminstone inte emot den teorin. 

När denna förmåga är så svag att vi inte längre förmår att på egen hand klara av den uppgiften är det förstås logiskt och nära till hands att, som Allan Widman (fp) antydde i Svt:s Debatt nyligen, gå med i Nato. Inte bara där har på senare tid röster höjts för detta. Även innan ÖB:s famösa uttalande om den klena svenska försvarsförmågan.


Regeringen har också nyligen talat om att åtminstone (till att börja med?) söka medlemskap i Nato:s snabbinsatsstyrka och socialdemokraterna som tidigare varit helt avvisande till detta är nu tydligen beredda att diskutera saken.


Undersökningar har också visat att svenska folket alltmer svängt över till förmån för ett Nato-medlemskap.


Det vore dock mycket illa om ett sådant beslut föregås av en lika dåligt förankrad diskussion om försvarets vara eller inte vara som föregick beslutet att skapa det insatsförsvar vi nu har.
 
Andra bloggare om försvarspolitiken:


 
 


 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar