torsdag 12 januari 2012

Diskrimineringslagen – högst oklart varför den betraktas som oklar

Jag skrev här i min blogg häromdagen om Jan Björklunds utspel om Skolverkets PM som klargör att det inte kan utfärdas något generellt förbud för heltäckande slöja i skolan men att det i enskilda fall kan vara motiverat av säkerhetsskäl eller om samarbetet mellan lärare och elever försvåras. Han ”välkomnar slöjförbud” och tycker att klarhet äntligen bringats i frågan efter en tid av oklarhet efter DO:s beslut i ett enskilt ärende 2010.

Vad jag tycker om det framgår av mitt förra blogginlägg. Men i dagens Aftonbladet (12/1-2012) har Martin Aagård vänt på steken och missförstått alltihop han också i en artikel med rubriken ”Nu kan hon avslöjas – oklart varför”. Även han tolkar det som en nyhet att skolorna skulle kunna förbjuda heltäckande slöja i undervisningen i enskilda fall. Han undrar på vilken juridisk grund detta vilar.

Björklund bör ju känna till det eftersom hans departement var med och skrev just detta avsnitt av diskrimineringslagen. Det framgår också av regeringens proposition ”Ett starkare skydd mot diskriminering” (prop. 2007/08:95) att ”ett förbud för t.ex. skolelever att i vissa angivna sammanhang bära en speciell klädsel – något som blivit aktuellt beträffande heltäckande slöja, s.k. burqa – kan dock godtas även om klädseln har religiös bakgrund, ifall klädseln i enskilda fall väsentligt skulle försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid laborationer eller liknande övningar”.

Det är också precis vad Skolverket säger i sin PM och hänvisar då mycket riktigt till diskrimineringslagens förarbeten. Därför är också deras formulering mycket lik den i regeringens proposition.

Martin på Aftonbladet menar däremot att Skolverkets riktlinjer bygger på ett fall som aldrig utretts eller prövats och avser då det enskilda fall DO hade att ta ställning till 2010. Hans resonemang går alltså ut på att det är DO:s fel, som ”fegade ur” och inte tog detta enskilda fall till domstol, att Skolverket nu formulerat sina riktlinjer som de gjort i sin PM.

Björklund tycker det var DO:s fel att det rått oklarhet om vad lagen säger medan Martin Aagård på Aftonbladet menar att det är DO:s fel att Skolverket nu utfärdat sina riktlinjer som de gör. Den förre är ju politiker och tänker sig säkert vinna någon poäng med sitt utspel. Aagård däremot är journalist och borde ha utfört sitt uppdrag seriöst istället för att glupskt svälja betet som Björklund lagt ut. Han hade ju kunnat läsa förarbetena till lagen till exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar