torsdag 24 november 2011

MONETATIVAN – LÖSNINGEN PÅ ÅTERKOMMANDE EKONOMISKA KRISER?


I en debattartikel i Fria tidningen 19nov11 beskriver Yoshi Frey ett nytt system för penningskapande (http://www.fria.nu/artikel/90701). Ett statligt monopol på att skapa pengar, skulle kunna höja den allmänna inkomstnivån, stabilisera de offentliga finanserna, stabilisera finanssystemet och befria demokratin från bankernas utpressning.
Roten till det onda med bankkriser och statsskulder är, enligt artikelförfattaren, vårt nuvarande pengasystem. Bankerna har skaffat sig möjligheten att skapa pengar ”ur intet” genom utlåning. Genom att utnyttja Riksbankens s.k. fraktionella reserv kan de skapa nya pengar genom utlåning till kunderna. Processen kallas multipelt penningskapande.
På dessa nyskapade pengar kräver bankerna ränta och kan därigenom generera stora inkomster till sig själva. Räntorna kan bara betalas genom ytterligare skulder vilket leder till en ond cirkel som ”tvingar samhället till exponentiell skuldsättning”. Artikelförfattaren framhåller att en ”omfattande global skuldkris är den logiska och oundvikliga följden av det nuvarande penningsystemet”.
Samtidigt ackumuleras alltså enorma förmögenheter hos de fåtal som ”drar in” räntorna. Denna omfördelningsdynamik gör, enligt artikelförfattaren, ”alla politiska ansträngningar för att uppnå en socialt rättvis politik eller ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle” chanslösa. Artikelförfattaren kallar systemet ”ohållbart och en allvarlig fara för samhället”. Den nuvarande krisen ses alltså som en ”systemkris och inte bara en tillfällig recession”.

Man kan, menar jag, se hur ”Occupy Wall Street”-rörelsen driver parollen ”We are the 99 %” mer eller mindre medvetet just som en reaktion mot den här snedfördelningen. En liten del  drar in räntorna och de övriga betalar. Vinnare är banker och kreditinstitut och resten är förlorare, även många företag och hela stater.
Bankernas, genom detta multipla penningskapande, utökade resurser har investerats i spekulationer på börsen och när kriser uppstår svajar hela bankväsendet och stater måste rädda dem. Bankerna utnyttjar sitt monopol på penningskapande och tar stora risker väl medvetna om att bli räddade om det går snett. Vinsterna på spekulationen inkasseras av bankerna och skulderna och förlusterna betalas av medborgarna (staterna). 

Ett tysk-schweiziskt initiativ, Monetative, kan då vara lösningen. I korthet innebär det att staten tar över monopolet att skapa pengar. Det beskrivs som ”den fjärde, oberoende demokratiska statsmakten bredvid den verkställande, lagstiftande och dömande makten”. Den penningskapande makten, Monetativan, ska se till att skapandet av pengar sker i allmänhetens intresse. Rent praktisk skulle detta kunna ske genom att alla våra elektroniska tillgångar ges samma juridiska status som sedlar och mynt och på så sätt likställas centralbankens pengar. Endast 3 % av de pengar som är i omlopp är i form av mynt och sedlar (”reda pengar”). Resten, 97 %, existerar endast som siffror i datasystemen och kan kallas för ”digitala pengar”.  

Vinsten av penningskapandet tillfaller staten genom reformen vilket kan motsvara 4-8 % av statsbudgeten, beräknar artikelförfattaren. Hela statsskulder skulle kunna betalas av med dessa medel och därmed kunna minska staternas finansieringsbehov. Rent konkret ur Miljöpartistisk synvinkel skulle detta kunna vara en lösning för att frigöra medel för staten att investera i hållbara energisatsningar, infrastruktursatsningar och saneringar etc.

Själv har jag just börjat studera Monetativan men det förefaller det vara ett av de mest radikala, men samtidigt seriösa och genomtänkta, förslag som tagits fram på senare tid för att komma till rätta med vår samtids stora ekonomiska problem. Därför är det märkligt att denna lösning inte diskuteras oftare i den ekonomiska debatten när staters skuldkris är det hetaste ämnet av alla. 

Jag rekommenderar härmed alla som bekymrar sig över det ekonomiska världsläget och för hur framtidens miljöproblem ska kunna finansieras att studera Monetativan. På följande hemsidor finns mycket intressant läsning:

Kolla också gärna in filmen "The Secret of Oz" på:

http://www.bjorngranberg.se/2011/08/our-old-bad-and-obsolete-money-system/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar