lördag 11 augusti 2012

Vem granskar Regeringen?


Det har varit mycket mediabuller kring Tillväxtverket och myndighetschefer i allmänhet på sistone. Huruvida Christina Lugnet misskött sin uppgift eller inte framgår egentligen inte riktigt av alla artiklar. Det kan vara så. Onekligen har det interna trivselkontot och utbildningskontot varit tämligen vidlyftigt tilltagna. En intressantare diskussion är den som inte förs. Hur sköter regeringen sitt styrningsansvar?

Björn Hasselgren framhåller i dagens SvD oklara roller som orsak till oreda bland myndigheter. Han flyttar fokus ett snäpp mot regeringens ansvarsfråga. Det är bra. Därför är det är också bra att fokus vridits mot näringsministern och hennes departement, även om det blir mer av personjakt än granskning av politisk styrning, vilket jag återkommer till senare. 

För det är ju, som Hasselgren påpekar, så att regeringen egentligen har det yttersta ansvaret för myndigheterna. Myndigheter som sådana är ett sätt att styra. Myndigheter kommer och går och slås samman. Allt i enlighet med någon form av politisk vilja och idé om styrning av landet. Att Tillväxtverket tillkommit över huvud taget är ett politiskt beslut. Regeringen har också ytterst möjlighet och ansvar för vad myndigheten ska syssla med och vad verksamheten ska syfta till. Ministerstyre uppstår bara om det handlar om enskilda fall.

Det är också tänkt så att regering och riksdag ska kunna ta del av årsredovisningar från myndigheterna och därigenom skaffa sig en bild av verksamheten. Riksdagen kan kräva att regeringen ställs till svars för eventuella oklarheter och oegentligheter som uppmärksammas av Riksrevisionens revisorer. Såtillvida är det hela egentligen ganska klart att regeringen är ansvarig för sina myndigheter. 

Dessutom har de olika departementen myndighetsansvariga (ofta en statssekreterare) som kan och bör föra löpande myndighetsdialog med chefen för myndigheten. Det finns alltså där tillfälle att föra informella samtal om vad regeringen vill med verksamheten och eventuellt framföra synpunkter på hur den leds. De årliga regleringsbreven och instruktionerna som ligger i botten för varje myndighets verksamhet kan också ändras och krav på redovisningar av specifika åtgärder kan då framföras och tidsbestämmas.

Forskning på detta område visar att mål- och resultatstyrning är svårt. Målen är ofta oklara, motsägelsefulla och dessutom för många. Ibland är de felformulerade och i vissa fall odugliga som målangivelser. Det blir därför inte sällan en dryg uppgift för en myndighetschef att reda ut vad regeringen egentligen vill ha ut av verksamheten.

Detta är emellertid inget som medierna har intresse av. De ägnar sig istället åt lättköpt populism och förenklingar. Det är betydlig enklare och roligare att hänga ut enskilda myndighetschefer som får chavottera inför allmänheten och ta emot spott och spe för både verkliga och påstådda misstag. Till slut glömmer kanske journalisterna själva varför den ena eller andra före detta chefen är så hopplös. Det blir en ”sanning” som valsar runt och spär på allmänhetens generella misstro mot överheten och mot myndigheter. Som Björn Hasselgren påpekar i sin debattartikel i SvD så blir regeringens ägarstyrning ofta ”politiserad och kortsiktig” och regeringen går gärna in och ”detaljstyr när det passar och avstår från att agera när det passar”. Det vore intressantare att få granskat närmare. Men som regel citeras regeringskällor helt okritiskt, som vore de okränkbara sanningar. Mitt eget intryck är att departementen ofta antingen använder media i sin styrning eller, omvänt, låter sig väldigt lätt påverkas av media i sina beslut om myndigheternas verksamhet och chefsbyten.

En sund misstänksamhet mot myndigheter och dess chefer är förvisso bra. Men det vore ännu sundare att syna de som bär det yttersta ansvaret. Så vem synar regeringskansliet (RK)? Riksrevisionen har fått kritik för att inte vara tillräckligt granskande avseende denna myndighet (jo Regeringskansliet är de facto en sådan). Forskare vittnar om hur RK blivit alltmer slutet och att de verkliga besluten alltmer fattas på grunder som fastställts under former som inte kommuniceras i de offentliga materialen. Medierna verkar helt inriktade på att hitta krognotor eller annat komprometterande för att fälla en eller annan minister, men i övrigt nära nog ointresserade av själva styrningen. Eller är det okunnighet? 


Den fokus som medier riktar mot personer är ett tidstecken, tror jag. Jag har skrivit om det tidigare. Efter att ha jagat Tillväxtverkets chef på flykten är det nu Annie Lööfs huvud som krävs på ett fat. Ideologi och politiska åsiktsyttringar verkar allt mindre intressanta. En avintellektualisering av det politiska samtalet äter sakta men säkert av själva grunden för demokratin. Nämligen ett välinformerat folk som vart fjärde år kan fatta välgrundade beslut om vilka idéer som ska ligga till grund för styrningen av landet.

Därför undrar jag, för att komma tillbaka till själva frågan om myndighetsstyrningen; vem granskar regeringen och vad som egentligen sker i Regeringskansliet? Bloggare med mer sansade och intressanta kommentarer än mediernas:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar